มัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม. 1 เล่ม 1

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม. 1 เล่ม 1

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม. 1 เล่ม 1

รหัสหนังสือ : 2414314100

จำนวน : 116 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 65 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 59 บาท

:: รายละเอียด

 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เล่ม ๑
เป็นหนังสือเรียนที่ได้ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาด้วยวิสัยทัศน์ของผู้จัดทำ โดยมุ่งให้หนังสือเรียนศิลปะ
นี้ทันยุคสมัยและทันเหตุการณใ์นการดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การสร้างสรรค์ศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรม 
๑.๑ ศิลปะสาขาทัศนศิลป์
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะ
- ศิลปะสาขาทัศนศิลป์
๑.๒ ทัศนธาตุ (จุดและเส้น)
- พื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับจุด
- พื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับเส้น
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๓ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
- ทัศนศิลป์กับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
- อิทธิพล ความเชื่อกับการสร้างงานทัศนศิลป์
๑.๔ ประวัติศาสตร์ศิลปะ
- ศิลปะไทย
- ศิลปะตะวันตก
- ทัศนศิลป์กับภูมิปัญญาไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การสื่อถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ศิลปะ
๒.๑ การถ่ายทอดศิลปะการวาดภาพ
- ความเป็นมาของการวาดภาพ
- ความสำคัญของศิลปะการวาดภาพ
- วัสดุอุปกรณ์สำหรับการวาดภาพและการแรเงา
- ประเภทของการวาดภาพ
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๒ การวาดรูปแรเงาและระบายสี
- วัสดุอุปกรณ์สำหรับการวาดระบายสี
- การวาดรูปแรเงา
- การวาดรูประบายสี
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๓ การวาดภาพทัศนียภาพ
- หลักการวาดภาพทัศนียภาพ
- มุมมอง การมอง และระดับการมองภาพ
- การเขียนภาพทัศนียภาพ
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๔ การถ่ายทอดศิลปะการปั้นรูป
- ความเป็นมา
- ความหมาย
- วิธีการสร้างงานประติมากรรม
- ลักษณะของงานปั้นรูป
- วัสดุที่ใช้ในการปั้น
- เครื่องมือที่ใช้ในการปั้น
- ขั้นตอนการปั้นรูปแบบอิสระ
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๕ การปั้นรูปจากแบบหรือของจริง
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๖ ศิลปะการแกะสลักวัสดุเนื้ออ่อน
- หลักการของการแกะสลัก
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการแกะสลัก
- ขั้นตอนการแกะสลัก
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๗ ศิลปะการพิมพ์ภาพ
- ความรู้ทั่วไปของการพิมพ์ภาพ
- ประวัติความเป็นมา
- องค์ประกอบในภาพพิมพ์
- ลักษณะเทคนิคและวิธีการพิมพ์ภาพเบื้องต้น
- การปฏิบัติภาพพิมพ์อื่นๆ
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๘ ศิลปะประดิษฐ์
- ลักษณะงานศิลปะประดิษฐ์
- ความแตกต่างของงานศิลปะกับงานช่าง
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สุนทรียภาพทางศิลปะ
๓.๑ คุณค่าความงามในงานทัศนศิลป์
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ดัชนี