มัธยมศึกษาปีที่ 3

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

รหัสหนังสือ : 2432330120

จำนวน : 164 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 75 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 68 บาท

:: รายละเอียด

     หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อผู้เรียนได้เรียนและปฏิบัติกิจกรรมตามหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คริตศาสตร์ ครบทั้ง 6เล่ม ผู้เรียนจะมีศักยภาพ ความสามารถทั้งในด้านเนื้อหา และมีทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็น สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สามารถให้เหตุผล สามารถสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตสาสตร์กับสาสตร์อื่นๆ ได้

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิต
2. ทฤษฎีเบื้องต้นทางเรขาคณิต
3. การพิสูจน์ข้อความทางคณิตศาสตร์
    กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1
    แบบฝึกหัด 1
4. ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
    กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2
    กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3
    แบบฝึกหัด 2
5. การสร้าง
    กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4
    กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 5
    กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 6
    แบบฝึกหัด 3
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบสมการ
1. ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิต
2. ทฤษฎีเบื้องต้นทางเรขาคณิต
3. การพิสูจน์ข้อความทางคณิตศาสตร์
    กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1
    แบบฝึกหัด 1
4. ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
    กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2
    กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3
    แบบฝึกหัด 2
5. การสร้าง
    กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4
    กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 5
    กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 6
    แบบฝึกหัด 3
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบสมการ
1. ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสอง
    กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1
    แบบฝึกหัด 1
2. ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการดีกรีสองทั้งสองสมการ
    กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2
    แบบฝึกหัด 2
3. การนำระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา
    แบบฝึกหัด 3
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วงกลม
1. บทนำเกี่ยวกับวงกลม
    แบบฝึกหัด 1
1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นตรงและวงกลม
1.2 ส่วนโค้งของวงกลม
    แบบฝึกหัด 2
2. สมบัติเกี่ยวกับวงกลม
2.1 มุมในครึ่งวงกลม มุมในส่วนโค้งของวงกลม และมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลม
    กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1
    กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2
    กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3
    กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4
    แบบฝึกหัด 3
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างมุม ส่วนโค้ง และคอร์ดของวงกลม
    กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 5
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างคอร์ดและส่วนโค้งของวงกลม
    กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 6
    กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 7
    แบบฝึกหัด 4
    กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 8
    กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 9
    กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 10
    แบบฝึกหัด 5
3. สมบัติของเส้นสัมผัส
    กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 11
    กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 12
    แบบฝึกหัด 6
    แบบฝึกหัด 7
4. วงกลมและรูปหลายเหลี่ยม
4.1 การสร้างวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยมและการสร้างวงกลมล้อมรูปสามเหลี่ยม
4.2 การสร้างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า
4.3 มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า
    แบบฝึกหัด 8
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เศษส่วนของพหุนาม
1. เศษส่วนของพหุนาม
1.1 การเขียนเศษส่วนของพหุนามในรูปนิพจน์อย่างต่ำ
    แบบฝึกหัด 1
2. การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม
2.1 การคูณเศษส่วนของพหุนาม
2.2 การหารเศษส่วนของพหุนาม
    แบบฝึกหัด 2
3. การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม
3.1 การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนามที่มีตัวส่วนเท่ากัน
3.2 การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนามที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
    แบบฝึกหัด 3
4. เศษซ้อน
4.1 การเขียนเศษซ้อนให้อยู่ในรูปอย่างง่าย
4.2การเขียนเศษส่วนของพหุนามให้อยู่ในรูปเศษส่วนผสม
    แบบฝึกหัด 4
5. แก้สมการเศษส่วนของพหุนาม
    แบบฝึกหัด 5
6. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม
    แบบฝึกหัด 6
บรรณานุกรม
ดัชนี