มัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.๑

หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.๑

หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.๑

รหัสหนังสือ : 2413120100

จำนวน : 136 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม และวีรวัลย์ งามสันติกุล

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

         หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรียบเรียงขึ้นตรงตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการระบุไว้ทั้งหมด

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
๑. ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์
๒. การนับและเปรียบเทียบศักราช
๓. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
คำถามท้ายหน่วย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ วิธีการทางประวัติศาสตร์
๑. การศึกษาประวัติศาสตร์และวิธีการทางประวัติศาสตร์
๒. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
คำถามท้ายหน่วย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๑. ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๒. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๓. แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คำถามท้ายหน่วย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนประเทศไทย
๑. การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในดินแดนประเทศไทย
๒. รัฐโบราณและรัฐไทยในดินแดนประเทศไทย
คำถามท้ายหน่วย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย
๑. การก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย
๒. พัฒนาการด้านต่างๆ ของอาณาจักรสุโขทัย
๓. ความเสื่อมอำนาจของอาณาจักรสุโขทัย
๔. ภูมิปัญญาในสมัยสุโขทัย
๕. บุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย
คำถามท้ายหน่วย
บรรณานุกรม
ดัชนี