วิชาชีพพื้นฐาน

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

รหัสหนังสือ : 3305806100

จำนวน : 296 หน้า

ผู้แต่ง :ภาณุวัฒน์ หนูกิจ

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของกระบวนการเชื่อมและโลหะแผ่น หลักความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์งานเชื่อม ท่าเชื่อม รอยต่อที่
ใช้ในงานเชื่อมและการแล่นประสาน การประกอบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมแก๊ส การแล่น
ประสาน (Brazing) และเชื่อมไฟฟ้า การเริ่มต้นอาร์ก การเชื่อมเดินแนว ต่อมุม ต่อตัวที เครื่องจักร
และเครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น การเขียนแบบแผ่นคลี่ การถ่ายแบบ การเข้าขอบ การทำาตะเข็บ
การย้ำหมุด การบัดกรี (Soldering) การขึ้นรูปด้วยการพับ ดัด ม้วน เคาะ และประกอบชิ้นงาน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นในการเชื่อมแก๊ส
1. ประวัติและวิวัฒนาการของเชื่อมโลหะ
2. ความปลอดภัยในงานเชื่อมแก๊สตามหลักอาชีวอนามัย
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเชื่อมแก๊ส
4. การประกอบและการติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเชื่อมด้วยแก๊สออกซีอะเซทิลีน
1. ความหมายของการเชื่อมด้วยแก๊สออกซีอะเซทิลีน
2. การเชื่อมโลหะด้วยแก๊สออกซีอะเซทิลีน
3. ชุดเชื่อมแก๊ส
4. ชนิดเปลวไฟ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การผลิตแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
1. การผลิตแก๊สออกซิเจน
2. การผลิตแก๊สอะเซทิลีน
3. ระบบจ่ายแก๊สแบบหลายจุดใช้งาน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเชื่อมแก๊ส
1. การเชื่อมแบ็กแฮนด์
2. การเชื่อมโฟร์แฮนด์
3. ลักษณะรอยต่อ
4. ลักษณะท่าเชื่อม
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การตัดโลหะด้วยแก๊ส
1. หลักการของการตัดโลหะด้วยแก๊ส
2. อุปกรณ์การตัดโลหะด้วยแก๊ส
3. ปฏิกิริยาของการตัดโลหะด้วยแก๊ส
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การแล่นประสาน
1. ความหมายของการแล่นประสาน
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการแล่นประสาน
3. วัสดุที่ใช้ในการแล่นประสาน
4. ลักษณะรอยต่อของการแล่นประสาน
5. ข้อดีของการแล่นประสาน
6. ลำดับขั้นตอนของการแล่นประสาน
7. ข้อควรระวังในการแล่นประสาน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้า
1. ความปลอดภัยในการเชื่อมไฟฟ้าตามหลักอาชีวอนามัย
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมไฟฟ้า
3. การเริ่มต้นอาร์ก
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์
1. ความหมายของการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์
2. ประเภทลวดเชื่อมไฟฟ้าที่มีสารพอกหุ้ม
3. องค์ประกอบของงานเชื่อมไฟฟ้า
4. การเคลื่อนที่และการเชื่อมส่ายลวดเชื่อม
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ลักษณะและองค์ประกอบของการเชื่อมไฟฟ้า
1. ลักษณะของรอยต่อ
2. ลักษณะของแนวเชื่อม
3. ลักษณะของท่าเชื่อม
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลหะแผ่น
1. ความปลอดภัยในงานโลหะแผ่น
2. เครื่องมือวัดและร่างแบบ
3. ขอบงานและตะเข็บ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เครื่องมือและเครื่องจักรในงานโลหะแผ่น
1. เครื่องมือในงานโลหะแผ่น
2. เครื่องจักรในงานโลหะแผ่น
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การเขียนแบบแผ่นคลี่โลหะแผ่น
1. การเขียนแบบแผ่นคลี่อย่างง่าย
2. การเขียนแบบแผ่นคลี่ด้วยวิธีเส้นขนาน
3. การเขียนแบบแผ่นคลี่ด้วยวิธีเส้นรัศมี
4. การเขียนแบบแผ่นคลี่ด้วยวิธีสามเหลี่ยมมุมฉาก
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การบัดกรี
1. การบัดกรี
2. การประสานแผ่นโลหะ
3. หัวแร้งบัดกรี
4. ขั้นตอนการบัดกรี
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
บรรณานุกรม
ดัชนี