มัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์พาสนุก เล่ม 1

หนังสือกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์พาสนุก เล่ม 1

หนังสือกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์พาสนุก เล่ม 1

รหัสหนังสือ : 2412213110

จำนวน : 92 หน้า

ผู้แต่ง :ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ,ณัชชา รัตนสุวรรณภูมิ

ราคาปก : 65 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 59 บาท

:: รายละเอียด

         หนังสือกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์พาสนุก เล่ม 1 เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในห้องเรียนที่มุ่งพัฒนานักเรียน 3 ด้าน คือ ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะปฏิบัติ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งวิธีการเรียนรู้จะใช้กิจกรรม
การทดลองนำาไปสู่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การสรุป
องค์ความรู้ และการนำาความรู้ไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำาวันหรือ
สร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์

:: สารบัญ

กิจกรรมที่ 1 ดอกบัวบาน 
กิจกรรมที่ 2 แทงลูกโป่งไม่แตก
กิจกรรมที่ 3 จดหมายลับ
กิจกรรมที่ 4 หิ่งห้อยในดงผักบุ้ง
กิจกรรมที่ 5 ไข่ดิบ-ไข่สุกหมุนต่างกันอย่างไร
กิจกรรมที่ 6 เรือสบู่
กิจกรรมที่ 7 ต้มไข่ในถ้วยกระดาษ
กิจกรรมที่ 8 ความคิดสร้างสรรค์ของหนู
กิจกรรมที่ 9 นํ้าพุจากนํ้าอัดลม
กิจกรรมที่ 10 ลูกเหม็นเต้นระบำ
กิจกรรมที่ 11 ดอกไม้ให้คุณ
กิจกรรมที่ 12 ของเหลวเหนือชั้น
กิจกรรมที่ 13 ฟองสบู่แสนสวย
กิจกรรมที่ 14 หวานเย็นชื่นใจ
กิจกรรมที่ 15 ไก่ขันยามเช้า
กิจกรรมที่ 16 ผลงานที่ภาคภูมิใจ