มัธยมศึกษาปีที่ 2

หนังสือเรียนพื้นฐาน นาฏศิลป์ ม.2 เล่ม3

หนังสือเรียนพื้นฐาน นาฏศิลป์ ม.2 เล่ม3

หนังสือเรียนพื้นฐาน นาฏศิลป์ ม.2 เล่ม3

รหัสหนังสือ : 2424309100

จำนวน : 108 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เล่ม ๓ เป็นหนังสือเรียนที่ได้ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาด้วยวิสัยทัศน์ของผู้จัดทำ โดยมุ่งให้
หนังสือเรียนศิลปะนี้ทันยุคสมัยและทันเหตุการณ์ในการดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ พื้นฐานทางนาฏศิลป์ 
๑.๑ นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น
- ประเภทของนาฏศิลป์ไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๒ หลักปฏิบัติของนาฏศิลป์ไทย
- ภาษาท่ารำทางนาฏศิลป์ไทย
- ความมุ่งหมายในการฝึกปฏิบัติทางนาฏศิลป์ไทย
- ความงดงามของนาฏศิลป์ไทย
- ประโยชน์ของการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น
- แนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติทางนาฏศิลป์ไทย
- การฝึกปฏิบัติทางนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๓ นาฏยศัพท์ที่ใช้ฝึกประกอบการรำ
- นาฏยศัพท์เกี่ยวกับการใช้มือประกอบการรำ
- นาฏยศัพท์เกี่ยวกับการใช้เท้าประกอบการรำ
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๔ มหรสพไทย
- หุ่น
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
- หนังใหญ่
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๕ การละครตะวันตก
- ละครมาตรฐาน
- ละครสมัยใหม่
- การสื่อถ่ายทอดละครตะวันตก
๑.๖ การละครไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทักษะทางนาฏศิลป์
๒.๑ การสื่อถ่ายทอดงานละคร
- การสื่อถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกในละคร
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๒ การรำประกอบเพลง
- การรำประกอบเพลงที่นิยมจัดแสดง
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ความงามนาฏศิลป์กับมรดกทางวัฒนธรรม
๓.๑ การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง
- นาฏศิลป์กับชีวิตประจำวัน
- การแสดงพื้นเมือง ความเชื่อ ภูมิปัญญาไทย
- การแสดงพื้นเมืองกับงานวัฒนธรรม
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๓.๒ บูรณาการการเรียนรู้ความงามทางศิลปะ (ในกลุ่มสาระเดียวกัน)
- การรับรู้ความงามทางศิลปะ
- ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์)
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ดัชนี