มัธยมศึกษาปีที่ 3

หนังสือเรียนพื้นฐาน นาฏศิลป์ ม.3 เล่ม 3

หนังสือเรียนพื้นฐาน นาฏศิลป์ ม.3 เล่ม 3

หนังสือเรียนพื้นฐาน นาฏศิลป์ ม.3 เล่ม 3

รหัสหนังสือ : 2434309100

จำนวน : 92 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม ๓
เป็นหนังสือเรียนที่ได้ผ่านการปรับปรุงพัฒนาด้วยวิสัยทัศน์ของผู้จัดทำ โดยมุ่งให้หนังสือเรียน
ศิลปะนี้ทันยุคสมัยและทันเหตุการณ์ในการดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ รอบรู้นาฏศิลป์ 
๑.๑ นาฏศิลป์ไทย (โขน ละคร รำและระบำ)
- การกำเนิดนาฏศิลป์ไทย
- ประเภทของนาฏศิลป์ไทย
- ท่ารำตามแบบแผนนาฏศิลป์ไทย
- ดนตรี เพลง การขับร้องเพลงไทยประกอบการแสดงนาฏศิลป์
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๒ นาฏศิลป์สากล
- การกำเนิดนาฏศิลป์สากล
- ลักษณะการแต่งกายประกอบการแสดงนาฏศิลป์สากล
- เครื่องดนตรีในการแสดงนาฏศิลป์สากล
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทักษะการแสดงออกทางนาฏศิลป์
๒.๑ การแสดงรำวงมาตรฐาน
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๒ การแสดงระบำเบ็ดเตล็ด
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๓ การประดิษฐ์สร้างสรรค์ท่ารำนาฏศิลป์
- หลักในการประดิษฐ์สร้างสรรค์ท่ารำทางนาฏศิลป์
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
๓.๑ สุนทรียะทางนาฏศิลป์
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๓.๒ การอนุรักษ์สืบทอดนาฏศิลป์ไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ดัชนี