มัธยมศึกษาปีที่ 5

หนังสือเรียนพื้นฐาน ทัศน์ศิลป์ ม.5 เล่ม1

หนังสือเรียนพื้นฐาน ทัศน์ศิลป์ ม.5 เล่ม1

หนังสือเรียนพื้นฐาน ทัศน์ศิลป์ ม.5 เล่ม1

รหัสหนังสือ : 2504310100

จำนวน : 188 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 65 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 59 บาท

:: รายละเอียด

        หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เล่ม ๑
เป็นหนังสือเรียนที่ได้ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาด้วยวิสัยทัศน์ของผู้จัดทำ โดยมุ่งให้หนังสือเรียนศิลปะ
นี้ทันยุคสมัย และทันเหตุการณในการดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ

:: สารบัญ

ทัศนศิลป์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ พื้นฐานศิลปะ
๑.๑ ศิลปะพื้นฐาน
- ศิลปะคืออะไร
- การวิเคราะห์ศิลปะ
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๒ มนุษย์กับศิลปะ
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๓ ประเภทของศิลปะ
- วิจิตรศิลป์
- ศิลปะประยุกต์
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๔ ทัศนศิลป์
- ความหมายของทัศนศิลป์
- หลักการจำแนกแขนงของทัศนศิลป์
- แขนงต่างๆ ของทัศนศิลป์
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๕ การถ่ายทอดรูปแบบทางทัศนศิลป์
- การมองเห็น
- รูปแบบการถ่ายทอดงานทัศนศิลป์
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๖ ศิลปะการออกแบบ
- ความหมายของการออกแบบ
- ชนิดของการออกแบบ
- การออกแบบสมัยใหม่
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๑.๗ ทัศนธาตุของการออกแบบ
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ทักษะการสื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ
๒.๑ การวาดเขียน
- เทคนิคการใช้วัสดุวาดภาพ
- การวาดเส้นจากประสาทสัมผัส
- การวาดเส้นแสดงท่าทาง
- การวาดภาพหุ่นนิ่ง
- การวาดภาพทิวทัศน์
- การวาดภาพคนเหมือน
- การวาดภาพสัดส่วนของมนุษย์
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๒ วัสดุสร้างสรรค์
- คุณสมบัติของวัสดุสร้างสรรค์
- วิธีการและขั้นตอนในการสร้างสรรค์ด้วยเศษวัสดุ
- ลักษณะของรูปแบบของวัสดุสร้างสรรค์
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๓ การโฆษณา
- ผลกระทบจากการโฆษณา
- การโฆษณาและศิลปะ
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๔ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิก
- ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิก
- ประเภทของภาพกราฟิก
- ประเภทของระบบกราฟิก
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบกราฟิก
- ระบบกราฟิกแบบอินเทอร์แอกทีฟ
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ สุนทรียศิลป์
๓.๑ สุนทรียศาสตร์
- ที่มาและความหมายของสุนทรียศาสตร์
- สุนทรียภาพ
- ความงามกับความจริง
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๓.๒ พื้นฐานการรับรู้
- ความหมาย องค์ประกอบ และกระบวนการของการรับรู้
- การรับรู้ที่เกี่ยวกับการมองเห็น
- การรับรู้ทางการเห็นและประสบการณ์สุนทรีย์
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๓.๓ ความงามในการใช้สีในชีวิตประจำวัน
- การเลือกใช้สีในการแต่งกาย
- หลักการทั่วไปในการใช้สีแก้ปัญหาเกี่ยวกับการแต่งกาย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๓.๔ แนวคิดกระบวนการสร้างงานศิลปะของศิลปิน
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ศิลปะภูมิปัญญาไทยและสากล
๔.๑ จิตรกรรมไทย
- ความหมายของคำว่า “จิตรกรรมไทย”
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๔.๒ ประติมากรรมไทย
- งานประติมากรรมพระพุทธรูปในประเทศไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๔.๓ สถาปัตยกรรมไทย
- ประเภทของสถาปัตยกรรมไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๔.๔ ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย
- ประเภทของงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
๔.๕ ศิลปะสากล
- ประวัติศิลปกรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์
- ประวัติศิลปะอียิปต์
- ประวัติศิลปะเมโสโปเตเมีย
- ประวัติศิลปะกรีก
- ประวัติศิลปะโรมัน
- คำถามตรวจสอบความเข้าใจ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ดัชนี