มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-6 เล่ม 1

หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-6 เล่ม 1

หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-6 เล่ม 1

รหัสหนังสือ : 2505106110

จำนวน : 228 หน้า

ผู้แต่ง :น้อย สุวรรณี และคณะ

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 99 บาท

:: รายละเอียด

 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ เล่มที่ ๑ ได้จัดทำขึ้นตามสาระการเรียนรู้แกนกลาง
และตัวชี้วัดช่วงชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำหรับใช้
เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะ และความสามารถ
ครอบคลุมสาระต่างๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การทำงานในชีวิตประจำวัน 
๑.๑ ความหมายและความสำคัญของงานในชีวิตประจำวัน
- งานอาชีพ
- งานบ้าน
๑.๒ การเลือกใช้ ดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
- ความหมายและความสำคัญของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
- หลักการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
- การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการทำงานร่วมกัน
๒.๑ ความคิดสร้างสรรค์
- อุปสรรคของการฝึกความคิดสร้างสรรค์
- การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๒ ทักษะการทำงานร่วมกัน
- ลักษณะของกลุ่มที่ดี
- กระบวนการกลุ่ม
- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๓ การประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
- ตัวอย่างงานประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ
๒.๔ หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
- หน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของครอบครัว
- หน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของโรงเรียน
- หน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน
- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ทักษะการจัดการ
๓.๑ การดูแลรักษา ทำความสะอาด จัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน
- การดูแลรักษา ทำความสะอาดบ้าน
- การจัดตกแต่งบ้าน
- การดูแลรักษา ทำความสะอาด จัดและตกแต่งโรงเรียน
- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ
๓.๒ การบำรุง เก็บรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
ในชีวิตประจำวัน
- อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ควรรู้จัก
- วิธีการบำรุง เก็บรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
ในชีวิตประจำวัน
- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ
๓.๓ การปลูกพืช การขยายพันธุ์พืช และการเลี้ยงสัตว์
- การปลูกพืช
- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ
- การขยายพันธุ์พืช
- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ
- การเลี้ยงสัตว์
- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ
๓.๔ การดำเนินการทางธุรกิจ
- ความเป็นมาและความหมายของธุรกิจ
- หน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจ
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจ
- วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- ประเภทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- ลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
๔.๑ การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า
- กระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้า
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้า
- หลักการวัดขนาดตัว
- การใช้จักรเย็บผ้า
- วิธีการใช้และการบำรุงรักษาจักรเย็บผ้า
- การตกแต่งและการดัดแปลงเสื้อผ้า
- ขั้นตอนการตกแต่งและดัดแปลงเสื้อผ้า
- ตัวอย่างการดัดแปลงเสื้อเชิ้ตเป็นกระโปรง
- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ
๔.๒ การเก็บ การถนอมและแปรรูปอาหาร
- การเก็บรักษาอาหาร
- การถนอมและการแปรรูปอาหาร
- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ
๔.๓ การติดตั้ง ประกอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งอำนวย
ความสะดวกในบ้านและโรงเรียน
- หลักการติดตั้งปั๊มนํ้า
- หลักการประกอบโต๊ะปฏิบัติการในโรงเรียน
- หลักการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด
- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงาน
๕.๑ ทักษะในการแสวงหาความรู้
- การศึกษาค้นคว้า
- การรวบรวม
- การสังเกต
- การสำรวจ
- การบันทึก
- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ
๕.๒ คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
- ลักษณะนิสัยในการทำงาน
- คุณธรรมที่สำคัญในการทำงาน
๕.๓ การใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงาน
- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ การอาชีพ
๖.๑ แนวทางเข้าสู่อาชีพ ๑๙๗ - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ
๖.๒ การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ
- วิธีการเลือกและใช้เทคโนโลยี
- หลักการเลือกและใช้เทคโนโลยี
- เหตุผลในการเลือกและใช้เทคโนโลยี
- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ ๒๐๘ ๖.๓ ประสบการณ์ในอาชีพ
- การจำลองอาชีพเพื่อการตัดสินใจเลือกอาชีพ
- กิจกรรมอาชีพ
๖.๔ คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
- กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ
บรรณานุกรม
ดัชนี