วิชาชีพพื้นฐาน

การจัดแสดงสินค้า

การจัดแสดงสินค้า

การจัดแสดงสินค้า

รหัสหนังสือ : 3306315100

จำนวน : 200 หน้า

ผู้แต่ง :ศุภางค์ศรี อ่ำสุดใจ

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดแสดงสินค้า ประเภทของการจัดแสดงสินค้า การวางแผน การจัดแสดงสินค้า การออกแบบผังร้านค้า การออกแบบจัดแสดงสินค้า งบประมาณการจัดแสดงสินค้า การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และจัดแสดงสินค้า การติดตามและการประเมินผล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการจัดแสดงสินค้า

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดแสดงสินค้า 
1. ความหมายของการจัดแสดงสินค้า
2. ประวัติความเป็นมาของการจัดแสดงสินค้า
3. วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการจัดแสดงสินค้า
4. ความสำาคัญของการจัดแสดงสินค้าต่อร้านค้า
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจัดแสดงสินค้ากับธุรกิจค้าปลีก
1. ลักษณะของร้านค้ากับการจัดแสดงสินค้า
2. ประเภทของการจัดแสดงสินค้า
3. การดำาเนินธุรกิจค้าปลีกกับการจัดแสดงสินค้า
4. ความสัมพันธ์ของการจัดแสดงสินค้ากับแผนกอื่นๆ ในร้านค้าปลีก
5. ลักษณะของการจัดแสดงสินค้าในร้านค้าปลีก
6. จรรยาบรรณของผู้จัดแสดงสินค้า
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การวางแผนการจัดแสดงสินค้า
1. หน่วยงานที่ให้บริการด้านการจัดแสดงสินค้า
2. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการจัดแสดงสินค้า
3. การวางแผนการจัดแสดงสินค้า
4. ข้อควรคำานึงถึงในการวางแผนการจัดแสดงสินค้า
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักของศิลปะกับการจัดแสดงสินค้า
1. เส้น
2. รูปร่าง
3. รูปทรง
4. พื้นผิว
5. น้ำหนัก
6. ที่ว่าง
7. สี
8. แสงและเงา
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ทฤษฎีสีและแสงกับการจัดแสดงสินค้า
1. ทฤษฎีสี
2. คุณลักษณะของสีและวิธีการใช้สี
3. จิตวิทยาของการใช้สี
4. การใช้สีในการตกแต่ง
5. การใช้แสงเพื่อการจัดแสดงสินค้า
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หลักของการออกแบบการจัดแสดงสินค้า
1. หลักของศิลป์ที่นำมาใช้ในการออกแบบการจัดแสดงสินค้า
2. แบบของการจัดวางสินค้า
3. ข้อพิจารณาในการจัดแสดงสินค้า
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงสินค้า
1. วัสดุที่นำมาใช้ตกแต่งในการจัดแสดงสินค้า
2. คุณสมบัติและคุณลักษณะของวัสดุที่นำมาใช้ในการจัดแสดงสินค้า
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงสินค้า
4. เครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งออกแบบการจัดแสดงสินค้า
5. สินค้าใช้ประกอบ
6. ป้ายสินค้าและบัตรราคา
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 วิธีปฏิบัติในการจัดแสดงสินค้า
1. วิธีปฏิบัติในการจัดแสดงสินค้าในตู้โชว์
2. วิธีปฏิบัติในการจัดแสดงสินค้าภายในร้าน
3. การจัดนิทรรศการทางการตลาด
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 งบประมาณที่ใช้ในการจัดแสดงสินค้า
1. ความจำเป็นที่ต้องจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงสินค้า
2. ประเภทของค่าใช้จ่ายในงบประมาณการจัดแสดงสินค้า
3. ปัจจัยที่นำมากำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงสินค้า
4. วิธีการกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงสินค้า
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การประเมินผลการจัดแสดงสินค้า
1. ความสำคัญของการติดตามผลการจัดแสดงสินค้า
2. การติดตามผลการจัดแสดงสินค้า
3. การประเมินผลงานการจัดแสดงสินค้า
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้
บรรณานุกรม
ดัชนี