มัธยมศึกษาปีที่ 4

COMPACT คณิตศาสตร์ ม.4

COMPACT คณิตศาสตร์ ม.4

COMPACT คณิตศาสตร์ ม.4

รหัสหนังสือ : 1522315100

จำนวน : 420 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 190 บาท

ส่วนลด : 19 บาท

ราคาพิเศษ : 171 บาท

:: รายละเอียด

- เน้นเทคนิคการคำนวน เพื่อให้เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

- เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค และปลายภาค

- เพิ่มทักษะการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมสอบ O-NET

:: สารบัญ

บทที่ 1 เซต

1.1 เซต

1.2 เอกภพสัมพัทธ์

1.3 สับเซต

1.4 แผนภาพของเวนน์ - ออยเลอร์

1.5 ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์ของเซต

บทที่ 2 ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล

2.1 ประพจน์

2.2 การเชื่อมประพจน์

2.3 การหาค่าความจริงของประพจน์

2.4 การสร้างตารางค่าความจริง

2.5 รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน

2.6 สัจนิรันดร์

2.7 การอ้างเหตุผล

2.8 ประโยคเปิด

2.9 ตัวบ่งปริมาณ

2.10 ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ

2.11 สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ

2.12 ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ 2 ตัว

2.13 การให้เหตุผล

2.14 การให้เหตุผลแบบอุปนัย

2.15 การให้เหตุผลแบบนิรนัย

2.16 การให้เหตุผลที่สมเหตุสมผลและไม่สมเหตุสมผล

2.17 การให้เหตุผลแบบนิรนัยโดยใช้แผนภาพ

บทที่ 3 ระบบจำนวนจริงและทฤษฎีจำนวน

3.1 ระบบทางคณิตศาสตร์

3.2 จำนวนจริง

3.3 สมบัติของจำนวนจริง

3.4 การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว

3.5 การไม่เท่ากัน

3.6 ช่วงและการแก้อสมการ

3.7 ค่าสัมบูรณ์

3.8 การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์

3.9 การหารลงตัว

3.10 ขั้นตอนวิธีการหาร

3.11 ตัวหารร่วมมาก

3.12 ตัวคูณร่วมน้อย

บทที่ 4 ความสัมพันธ์

4.1 คู่อันดับ

4.2 ผลคูณคาร์ทีเซียน

4.3 ความสัมพันธ์

4.4 กราฟของความสัมพันธ์

4.5 โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์

4.6 ตัวผกผันของความสัมพันธ์

4.7 ฟังก์ชัน

4.8 ฟังก์ชันเชิงเส้น

4.9 ฟังก์ชันกำลังสอง

4.10 ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์

4.11 ฟังก์ชันขั้นบันได

4.12 แบบของฟังก์ชัน

4.13 การดำเนินการของฟังก์ชัน

4.14 ฟังก์ชันผกผัน

บทที่ 5 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

5.1 ระยะทางระหว่างจุดสองจุด

5.2 จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด

5.3 ความชันของเส้นตรง

5.4 เส้นขนาน

5.5 เส้นตั้งฉาก

5.6 ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง

5.7 ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด

5.8 การเลื่อนแกนทางขนาน

5.9 ภาคตัดกรวย

5.10 ภาคตัดกรวยลดรูป

บทที่ 6 เมทริกซ์

6.1 เมทริกซ์

6.2 ชนิดของเมทริกซ์

6.3 การเท่ากันของเมทริกซ์

6.4 การบวกและการคูรเมทริกซ์

6.5 อินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์

6.6 ดีเทอร์มิแนนต์

6.7 เมทริกซ์ผูกพัน

6.8 การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น