มัธยมศึกษาปีที่ 3

หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.3

หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.3

หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.3

รหัสหนังสือ : 2433112100

จำนวน : 208 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียบเรียงขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดทำขึ้นอย่างครบถ้วน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

1.1  การศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว และท้องถิ่น ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์

1.2  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์

1.3  กรณีศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์

2.1 การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี

2.2 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัตนโกสินทร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์

3.1  การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

3.2  ภูมิปัญญาสมัยรัตนโกสินทร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์

4.1 พัฒนาการของภูมิภาคต่างๆของโลก

4.2 อิทธิพลของอารยะธรรมตะวันตกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความขัดแย้งและความร่วมมือของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน

5.1 ความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20

5.2 ความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20