ประถมศึกษา 2

กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.2

กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.2

กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.2

รหัสหนังสือ : 1323105100

จำนวน : 120 หน้า

ผู้แต่ง :บุหงา จันทนากร

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 25 บาท

ราคาพิเศษ : 60 บาท

:: รายละเอียด

 หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.2 เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อใช้เป็นแบบฝึกหัดเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียน นักเรียนสามารถ
ฝึกทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้เพื่อฝึกทักษะในการทำข้อสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ
เก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค

:: สารบัญ

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
1. ศาสนา ศาสดา และคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย
2. พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
3. พุทธประวัติ
4. พุทธสาวกและชาวพุทธตัวอย่าง
5. วรุณชาดกและวารินทรชาดก
6. พระรัตนตรัย
7. โอวาท 3
8. การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา
9. สติและสมาธิ
10. หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ
แบบทดสอบสาระที่ 1
สาระที่ 2 หนŒาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
1. การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ หน้าที่ในชีวิตประจำวัน
2. มารยาทไทย
3. การยอมรับความคิด ความเชื่อ ความสามารถ และการปฏิบัติของบุคคลที่แตกต่างกัน
4. การเคารพสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
5. ความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวกับชุมชน
6. บทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน
แบบทดสอบสาระที่ 2
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
1. ทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการในชีวิตประจำวัน
2. รายได้ รายจ่าย และการออม
3. การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอย่างเหมาะสม
4. การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
5. บทบาทผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ผลิตและผู้บริโภค
แบบทดสอบสาระที่ 3
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
1. คำที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
2. วันสำคัญในปฏิทิน
3. วิธีสืบค้นเรื่องราวของตนเองและครอบครัว
4. การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในอดีตและปัจจุบัน
5. วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย
6. บุคคลสำคัญของชาติและบุคคลสำคัญของท้องถิ่น
แบบทดสอบสาระที่ 4
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
1. สิ่งต่างๆ ที่พบระหว่างบ้านและโรงเรียน
2. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
3. ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์
4. ทรัพยากรธรรมชาติ
5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม
6. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบสาระที่ 5