ประถมศึกษา 1

กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.1

กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.1

กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.1

รหัสหนังสือ : 1313105100

จำนวน : 120 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 77 บาท

:: รายละเอียด

- เพลินกับแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ

- สอดคล้องตามสาระการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 2551

- มีแบบทดสอบพร้อมเฉลยละเอียด

- สำหรับทบทวนบทเรียนและประเมิณผลด้วยตนเอง

 

 

 

:: สารบัญ

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

1.1 ศาสนาในประเทศไทย

1.2 พุทธประวัติ

1.3 สามเณรบัณฑิต

1.4 วัณณุปถชาดกและสุวัณณสามชาดก

1.5 พุทธศาสนิกชน

1.6 พระรัตนตรัย

1.7 โอวาท 3

1.8 หน้าที่ชาวพุทธ

1.9 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

1.10 การสวดมนต์ การแผ่เมตตา

1.11 การมีสติ

1.12 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

2.1 โครงสร้างของครอบครัว

2.2 บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว

2.3 ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว

2.4 สิทธิของตนเองในครอบครัว

2.5 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่สมาชิกในโรงเรียน

2.6 การปฏิบัติตนในโรงเรียน

2.7 สิทธิของตนเองในโรงเรียน

2.8 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ้และกิจกรรมในครอบครัว ตามกระบวนการประชาธิปไตย

2.9 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกิจกรรมในโรงเรียน

สาระที่ 3 เศรษศาสตร์

3.1 สินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

3.2 การใช้จ่ายเงิน

3.3 การออมเงิน

3.4 การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน

3.5 การทำงาน

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

4.1 วัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาในปฏิทิน

4.2 ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว

4.3 การดำเนินชีวิตในอดีตและปัจจุบัน

4.4 แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน

4.5 สัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทย