มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียนพื้นฐานฟิสิกส์ ม.4 - ม.6

หนังสือเรียนพื้นฐานฟิสิกส์ ม.4 - ม.6

หนังสือเรียนพื้นฐานฟิสิกส์ ม.4 - ม.6

รหัสหนังสือ : 2502401130

จำนวน : 260 หน้า

ผู้แต่ง :ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

ราคาปก : 160 บาท

ส่วนลด : 16 บาท

ราคาพิเศษ : 144 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนแม็ค ชุดคุณธรรมนำการคิด รายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่มนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ แรงและชนิดของแรง การเคลื่อนที่ คลื่น คลื่นเสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี ซึ่งได้จัดโครงสร้างรายวิชาให้เหมาะสมกับหลักสูตรของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แรงและชนิดของแรง

-      ธรรมชาติของแรง

-      แรงโน้มถ่วง

-      แรงไฟฟ้า

-      แรงแม่เหล็ก

-      แรงนิวเคลียร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเคลื่อนที่                                

-      การเคลื่อนที่ในชีวิต

-      การเคลื่อนที่แนวตรงใน 1 มิติ

-      ปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่

-      การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

-      การเคลื่อนที่เป็นวงกลม

-      การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คลื่น

-      ธรรมชาติของคลื่น

-      ชนิดของคลื่น

-      ส่วนประกอบของคลื่น

-      สมบัติของคลื่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คลื่นเสียง

-      ธรรมชาติของคลื่นเสียง

-      สมบัติและปรากฎการณ์ของคลื่นเสียง

-      เสียงกับการได้ยิน

-      บีตส์ของเสียง

-      มลพิษของเสียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

-      ธรรมชาติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

-      สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

-      ประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

-      อันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พลังงานนิวเคลียร์

-      โครงสร้างอะตอม

-      นิวเคลียส

-      พลังงานยึดเหนี่ยว

-      ปฏิกิริยานิวเคลียร์

-      การนำไปใช้ประโยชน์และโทษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 กัมมันตภาพรังสี

-      การค้นพบกัมมันตภาพรังสี

-      ชนิดของรังสี

-      สมบัติของรังสี

-      นิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี

-      ประโยชน์และโทษของกัมมันตภาพรังสี