ประถมศึกษา 2

กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.2

กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.2

กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.2

รหัสหนังสือ : 1322306100

จำนวน : 172 หน้า

ผู้แต่ง :ยุพา เรืองโรจน์

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 28 บาท

ราคาพิเศษ : 67 บาท

:: รายละเอียด

- แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

- สอดคล้องตามสาระการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 2551

- สำหรับทบทวนบทเรียนและประเมิณผลด้วยตนเอง


 

 

 

 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวนนับไม่เกิน 1,000

 1. จำนวนนับไม่เกิน 1,000
 2. การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
 3. ค่าของเลขโดดในหลักร้อย หลักสิบ และหลักหน่วย
 4. การเปรียบเทียบจำนวน
 5. การเรียงลำดับจำนวน
 6. แบบรูปของจำนวน

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

 1. การบวก
 2. การลบ
 3. โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การวัดความยาว

 1. การวัดความยาว
 2. การเปรียบเทียบความยาว
 3. โจทย์ปัญหา

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000

 1. การบวกจำนวนสองจำนวน
 2. การบวกจำนวนสามจำนวน
 3. การลบ
 4. โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : การชั่ง

 1. การชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด
 2. การเปรียบเทียบน้ำหนัก
 3. โจทย์ปัญหา

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : การคูณ

 1. การบวกและการคูณ
 2. การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก
 3. การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก
 4. โจทย์ปัญหา

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : เวลา

 1. การบอกเวลาเป็นนาฬิกา
 2. การบอกเวลาเป็นนาฬิกากับนาที
 3. การอ่านปฏิทิน

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 7

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 : เงิน

 1. เงินเหรียญและธนบัตรชนิดต่างๆ
 2. การเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญและธนบัตร
 3. การแลกเงิน
 4. การบอกจำนวนเงินทั้งหมด
 5. เงินทอน
 6. โจทย์ปัญหา

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 8

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 : การหาร

 1. การหารลงตัว
 2. การหารไม่ลงตัว
 3. โจทย์ปัญหา

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 9

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 : การตวง

 1. การตวงสิ่งของให้มีปริมาตร 1 ลิตร
 2. การเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของ
 3. ความจุ
 4. การเปรียบเทียบความจุ
 5. โจทย์ปัญหา

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 10

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 : รูปเรขาคณิต

 1. รูปเรขาคณิต
 2. รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
 3. การเขียนรูปเรขาคณิต
 4. ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม และทรงกระบอก
 5. แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 11

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 : การบวก ลบ คูณ หารระคน

 1. การบวก ลบ คูณ หารระคน
 2. โจทย์ปัญหา

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 12