ประถมศึกษา 3

กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.3

กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.3

กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.3

รหัสหนังสือ : 1332308100

จำนวน : 151 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 28 บาท

ราคาพิเศษ : 67 บาท

:: รายละเอียด

- แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ

- มีแบบทดสอบพร้อมเฉลยละเอียด

- สอดคล้องตามสาระการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 2551

- สำหรับทบทวนบทเรียนและประเมิณผลด้วยตนเอง 

:: สารบัญ

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000

 

 1. จำนวนนับไม่เกิน 100,000
 2. ค่าของเลขโดดและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปแบบกระจาย
 3. การเปรียบเทียบจำนวน
 4. การเรียงลำดับจำนวน
 5. การนับเพิ่ม
 6. การนับลด
 7. แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน

 

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000

 

 1. การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100,000
 2. การลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000
 3. การบวก ลบระคน
 4. โจทย์ปัญหา

 

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง

 

 1. การอ่านแผนภูมิรูปภาพ
 2. การอ่านแผนภูมิแท่ง

 

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การวัดความยาว

 

 1. การเลือกเครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสม
 2. การเลือกหน่วยความบยาวที่เหมาะสม
 3. ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว
 4. การเปรียบเทียบความยาว
 5. โจทย์ปัญหา

 

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เวลา

 

 1. นาฬิกา
 2. การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด
 3. การอ่านและบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์
 4. ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลา
 5. โจทย์ปัญหา

 

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 5

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การชั่ง การตวง

 

 1. การอ่านน้ำหนักจากเครื่องชั่ง
 2. การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม
 3. การเลือกหน่วยน้ำหนักที่เหมาะสม
 4. ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนัก
 5. การเปรียบเทียบน้ำหนัก
 6. โจทย์ปัญหาการชั่ง
 7. หน่วยปริมาตร
 8. การเลือกหน่วยปริมาตรที่เหมาะสม
 9. การเปรียบเทียบปริมาตร
 10. การเปรียบเทียบความจุภาชนะ
 11. โจทย์ปัญหาการตวง
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 6

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การคูณ

 

 1. การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสามหลัก
 2. การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสี่หลัก
 3. การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก
 4. โจทย์ปัญหาการคูณ

 

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 7

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การหาร

 

 1. การหารยาว
 2. โจทย์ปัญหาการหาร

 

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 8

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เงินและบันทึกรายรับ รายจ่าย

 

 1. การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน
 2. บาทกับสตางค์
 3. การบวก ลบจำนวนเงิรน
 4. โจทย์ปัญหา
 5. บันทึกรายรับ รายจ่าย

 

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 9

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม

 

 1. จุด
 2. เส้นตรง
 3. รังสี
 4. ส่วนของเส้นตรง
 5. จุดตัด
 6. มุม

 

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 10

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 รูปเรขาคณิต

 

 1. รูปเรขาคณิตสองมิติ
 2. การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ
 3. รูปที่มีแกนสมมาตร
 4. แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ

 

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 11

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การบวก ลบ คูณ หารระคน

 

 1. การบวก ลบ คูณ หารระคน
 2. โจทย์ปัญหา

 

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 12