มัธยมศึกษาปีที่ 6

CORE รับตรงชีววิทยา

CORE รับตรงชีววิทยา

CORE รับตรงชีววิทยา

รหัสหนังสือ : 1922602100

จำนวน : 560 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 250 บาท

ส่วนลด : 75 บาท

ราคาพิเศษ : 175 บาท

:: รายละเอียด

เหมาะสำหรับ

- มุ่งสอบรับตรง และ Clearing House

- ครอบคลุมเนื้อหาตามที่ สทศ.กำหนดครบถ้วน

- ทบทวนความรู้ เพิ่มพูนความเข้าใจ

- ติวเตอร์ฉบับพกพา

 

 

 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

- สิ่งมีชีวิตคืออะไร

- ชีววิทยาคืออะไร

- แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การศึกษาชีววิทยา

- การศึกษาชีววิทยา

- กล้องจุลทรรศน์

- แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

- สารอนินทรีย์

- สารอินทรีย์

- ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

- แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

- เซลล์และทฤษฎีเซลล์

- โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

- การรักษาดุลยภาพของเซลล์

- การแบ่งเซลล์

- การเปลี่ยนสภาพของเซลล์และการชราภาพของเซลล์

- เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบของร่างกาย

- แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน

- อาหารและการย่อยอาหาร

- การสลายสารอาหารระดับเซลล์

- แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย

- ระบบหายใจกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย

- ระบบขับถ่ายกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย

- ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลืองกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย

- แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

- การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

- การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

- การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

- แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก

- การรับรู้และการตอบสนอง

- การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด

- เซลล์ประสาท

- การทำงานของเซลล์ประสาท

- โครงสร้างของระบบประสาท

- ระบบประสาทรอบนอก

- การทำงานของระบบประสาทสั่งการ

- อวัยวะรับความรู้สึก

- แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ

- ต่อมไร้ท่อ

- ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ

- การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน

- ฟีโรโมน

- แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 พฤติกรรมของสัตว์

- กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์

- ประเภทพฤติกรรมของสัตว์

- ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับพัฒนาของระบบประสาท

- การสื่อสารระหว่างสัตว์

- แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์

- การสืบพันธุ์

- การเจริญเติบโตของสัตว์

- แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

- โครงสร้างและหน้าที่ของราก

- โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น

- โครงสร้างและหน้าที่ของใบ

- การคายน้ำของพืช

- การลำเลียงน้ำของพืช

- การลำเลียงสารอาหารของพืช

- การลำเลียงอาหารของพืช

- แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การสังเคราะห์ด้วยแสง

- การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

- กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

- โฟโตเรสไพเรชัน

- กลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C4

- กลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช CAM

- ปัจจัยบางประการที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง

- การปรับตัวของพืชเพื่อรับแสง

- แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต

- การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก

- การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกและการขยายพันธุ์พืช

- การวัดการเจริญเติบโตของพืช

- แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

- สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

- การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม

- แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

- การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล

- ความน่าจะเป็นและกฎของเมนเดล

- การผสมเพื่อทดสอบ

- ลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของเมนเดล

- แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 ยีนและโครโมโซม

- การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม

- การค้นพบสารพันธุกรรม

- โครโมโซม

- องค์ประกอบทางเคมีของ DNA

- โครงสร้างของ DNA

- สมบัติของสารพันธุกรรม

- มิวเทชัน

- แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA

- พันธุวิศวกรรม

- การโคลนยีน

- การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA

- ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุมมองทางสังคมและจริยธรรม

- แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 วิวัฒนาการ

- หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

- แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

- พันธุศาสตร์ประชากร

- ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล

- กำเนิดสปีชีส์

- แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ

- ความหลากหลายทางชีวภาพ

- การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ

- กำเนิดของชีวิต

- อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

- แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 21 ระบบนิเวศ

- ไบโอม

- ความหลากหลายของระบบนิเวศ

- ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ

- การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ

- การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ

- แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 22 ประชากร

- ความหนาแน่นและการแพร่กระจายของประชากร

- ขนาดประชากร

- รูปแบบการเพิ่มของประชากร

- การรอดชีวิตของประชากร

- ประชากรมนุษย์

- แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

- ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ

- การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหา และการจัดการ

- หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

- ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ

- แบบทดสอบ