มัธยมศึกษาปีที่ 1

เก็งข้อสอบสังคมศึกษา ม.1

เก็งข้อสอบสังคมศึกษา ม.1

เก็งข้อสอบสังคมศึกษา ม.1

รหัสหนังสือ : 1413104100

จำนวน : 240 หน้า

ผู้แต่ง :จตุพร ศิลาเดช

ราคาปก : 115 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 104 บาท

:: รายละเอียด

 

- ข้อสอบเข้มข้นกว่า 800 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

- ข้อสอบตรงตามตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ และเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

- สร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค

- เตรียมความพร้อมสำหรับสอบ LAS และ O-NET ล่วงหน้า

- ทบทวนความรู้โดยการประเมิณผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้น

 

 

 

:: สารบัญ

 

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

- ศาสนาและความสำคัญ

- ศาสนาและสันติสุข

- พุทธประวัติ

- การดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา

- หลักธรรมนำชีวิต

- การบริหารจิตและเจริญปัญญา

- เจริญปัญญาด้วยอานาปานัสสติ

- หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง

- ศาสนาอื่นๆในโลก

- มรรยาทของศาสนิกชน

- การทำความดีตามหลักธรรม

- การบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน

- การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ

- ศาสนพิธี พิธีกรรม และการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง

- วันสำคัญทางศาสนา

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

- กฎหมายในการคุ้มครองสิทิของบุคคล

- การทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

- คุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน

- การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน

- การถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน

- การปฏิบัติตนตามหลักบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

- ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์

- ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม

- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- สถาบันการเงินและธนาคาร

- การพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ

- อุปสงค์และอุปทาน

- กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

- เวลากับการศึกษาทางประวัติศาสตร์

- การเทียบศักราช

- การศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

- พัฒนาการของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- ประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทย

- พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆ

- อิทธิพลของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

- เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

- เส้นแบ่งเวลาและการเปรียบเทียบวัน เวลา

- ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีปเอเชีย และทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของประเทศไทย ทวีปเอเชีย และทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

- ความร่วมมือของประเทศต่างๆที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  ของทวีปเอเชีย และทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

- กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชียและทวีปออสเตรียและโอเชียเนีย

- ปัจจัยทางกายภาพและสังคมที่มีผลต่อการเลื่อนไหลของความคิด

- เทคโนโลยี สินค้า และประชากรในทวีปเอเชีย และทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

เฉลย

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์