ประถมศึกษา 1

กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.1

กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.1

กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.1

รหัสหนังสือ : 1312306100

จำนวน : 150 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

- เพลินไปกับแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ

- มีแบบทดสอบพร้อมเฉลยละเอียด

- สอดคล้องตามสาระการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 2551

- สำหรับทบทวนบทเรียนและประเมิณผลด้วยตนเอง

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0

 1. จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
 2. การเปรียบเทียบจำนวน
 3. การเรียงลำดับจำนวน

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

จำนวนนับ 6 ถึง 9

 1. จำนวนนับ 6 ถึง 9
 2. จำนวนนับ 1 ถึง 9 และ 0
 3. การเปรียบเทียบจำนวน
 4. การเรียงลำดับจำนวน

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

การบวกจำนวน 2 จำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9

 1. การบวก
 2. ประโยคการบวก
 3. การบวกจำนวน 2 จำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
 4. 0 กับการบวก
 5. การสลับที่ของการบวก 25
 6. โจทย์ปัญหา

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

การลบจำนวน 2 จำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

 1. การลบ
 2. ประโยคการลบ
 3. การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
 4. โจทย์ปัญหา
 5. ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

จำนวนนับ 10 ถึง 20

 1. จำนวนสิบ
 2. จำนวนนับ 11 ถึง 20
 3. การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
 4. ค่าของเลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วย
 5. การเปรียบเทียบจำนวน
 6. การเรียงลำดับจำนวน

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

 1. การบวกครบสิบ
 2. การบวกจำนวนหนึ่งหลักสองจำนวน
 3. การบวกจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก
 4. การบวกจำนวนสามจำนวน
 5. โจทย์ปัญหาการบวก
 6. การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก
 7. โจทย์ปัญหาการลบ
 8. ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ
 9. โจทย์ปัญหาการบวก การลบ

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

การวัดความยาว

 1. การเปรียบเทียบความยาว
 2. การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
 3. การบวกความยาวโดยประมาณ
 4. การวัดระยะทาง

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 7

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

การชั่ง

 1. การเปรียบเทียบน้ำหนัก
 2. การชั่งโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 8

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

การตวง

 1. การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ
 2. การตวงโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 9

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10

จำนวนนับ 21 ถึง 100

 1. จำนวนนับ 10,20,30,…,100
 2. จำนวนนับ 21 ถึง 100
 3. การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
 4. ค่าของเลขโดดในหลักสิบและหลักหน่วย
 5. จำนวนนับ 1 ถึง 100
 6. การเปรียบเทียบจำนวน
 7. การเรียงลำดับจำนวน
 8. การนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2
 9. การนับลดทีละ 1
 10. แบบรูปของจำนวน

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 10

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11

รูปเรขาคณิต

 1. รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี
 2. แบบรูปของรูปเรขาคณิต

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 11

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12

เวลา

 1. กลางวัน กลางคืน
 2. เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น
 3. ชื่อวันในสัปดาห์

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 12

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13

การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

 1. การบวกจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก(ไม่มีการทด)
 2. การบวกจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก(ไม่มีการทด)
 3. โจทย์ปัญหาการบวก
 4. การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก(ไม่มีการกระจาย)
 5. การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก(ไม่มีการกระจาย)
 6. โจทย์ปัญหาการลบ

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 13

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14

การบวก ลบระคน

 1. การบวก ลบระคน
 2. โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 14