ประถมศึกษา 1

หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1

หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1

หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1

รหัสหนังสือ : 2315105130

จำนวน : 100 หน้า

ผู้แต่ง :วันชัย คงเพ็ชร์ และคณะ

ราคาปก : 65 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 59 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดทำขึ้นตามกรอบสาระการเรียนรู้แกนกลางและตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ ซึ่งเนื้อหาจะประกอบไปด้วย การทำงานเพื่อช่วยเหลือตัวเอง การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น

:: สารบัญ

  1. การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

1.1 การแต่งกาย

1.2 การเก็บของใช้

1.3 การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว

1.4 การจัดตะ ตู้ ชั้น

2. การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆในการทำงานอย่างปลอดภัย

2.1 การทำความรู้จักกับการใช้เครื่องมือ

2.2 การรดน้ำต้นไม้

2.3 การถอนและเก็บวัชพืช

2.4 การพับกระดาษเป็นของเล่น

3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว

3.2 อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ