ประถมศึกษา 1

หนังสือเรียนพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1

หนังสือเรียนพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1

หนังสือเรียนพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1

รหัสหนังสือ : 2314203130

จำนวน : 148 หน้า

ผู้แต่ง :หฤยา อารีวงศ์, ศิริมาส ไทยวัฒนา

ราคาปก : 80 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 72 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสารระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในชุดหนังสือเรียนเล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ซึ่งจะประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ ธรรมชาติของตัวเรา ชีวิตและครอบครัว การสร้างเสริมสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิต การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ และสนุกกับการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด


:: สารบัญ

  1. ธรรมชาติของตัวเรา

1.1 ร่างกายของเรา

2. ชีวิตและครอบครัว

2.1    ครอบครัวของเรา

2.2    พัฒนาการทางเพศ

3.การสร้างเสริมสุขภาพ

3.1 การดูแลสุขภาพ

4. ความปลอดภัยในชีวิต

4.1 สุขภาพกับความปลอดภัย

5. การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่

5.1 การนั่ง

5.2 การยืน

5.3 การก้มเงย

5.4 การเอียงซ้าย – ขวา

5.5 การเคลื่อนไหวข้อต่อต่างๆ

6. การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่

6.1    การเดิน

6.2    การวิ่ง

6.3    การกระโดดด้วยสองเท้า

6.4    การกลิ้งตัว

7. การเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ

7.1    การจับลูกบอล

7.2    การกลิ้งลูกบอล

7.3    การโยนรับลูกบอล

7.4    การเตะลูกบอล

7.5    การเคาะจังหวะ

8. สนุกกับการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด

8.1 การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด