ประถมศึกษา 4

หนังสือเรียนพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4

หนังสือเรียนพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4

หนังสือเรียนพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4

รหัสหนังสือ : 2344203130

จำนวน : 240 หน้า

ผู้แต่ง :สุจิตรา สุคนธทรัพย์ และคณะ

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 99 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสารระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในชุดหนังสือเรียนเล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้แกนกลาง โดยเนื้อหาจะประกอบไปด้วย ธรรมชาติของเรา ชีวิตและครอบครัว การสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพ การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน การฝึกกายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ แชร์บาสเกตบอล และเกม

 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธรรมชาติของเรา

1.1    การเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย

1.2    ร่างกายของเรา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว

2.1    ครอบครัวที่อบอุ่น

2.2    พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ

3.1    สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ

3.2    อารมณ์กับสุขภาพ

3.3    สุขภาพผู้บริโภค

3.4    สมรรถภาพทางกาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การดูแลสุขภาพ

4.1    การใช้ยาเพื่อสุขภาพ

4.2    การปฐมพยาบาล

4.3    อันตรายจากการสูบบุหรี่และดื่มสุรา และการป้องกัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสาน

5.1    การอบอุ่นร่างกาย

5.2    การเคลื่อนไหวผสมผสานแบบอยู่กับที่

5.3    การเคลื่อนไหวผสมผสานแบบเคลื่อนที่

5.4    การเคลื่อนไหวผสมผสานแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การฝึกกายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ

6.1 กิจกรรมกายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แชร์บาสเกตบอล

7.1 ประวัติความเป็นมา

7.2 ทักษะที่สำคัญในการเล่นกีฬาแชร์บาสเกตบอล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เกม

8.1 เกมการเล่น