ประถมศึกษา 4

หนังสือเรียนพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

หนังสือเรียนพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

หนังสือเรียนพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

รหัสหนังสือ : 2345105130

จำนวน : 180 หน้า

ผู้แต่ง :น้อย สุวรรณมณี และคณะ

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสารระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในชุดหนังสือเรียนเล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรแกนกลางผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้แกนกลาง โดยเนื้อหาจะประกอบไปด้วย การทำงาน มารยาท เทคโนโลยีสารสนเทศ และการอาชีพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนา

 

 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การทำงาน

1.1    การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว

1.2    การจัดตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ และกระเป๋านักเรียน

1.3    การปลูกไม้ดอกหรือไม้ประดับ

1.4    การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้

1.5    การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากใบตองและกระดาษ

1.6    การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มารยาท

2.1 การปฏิบัติตนกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองในโอกาสต่างๆ

2.2 การรับประทานอาหาร

2.3 การใช้ห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.1 อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.2 คอมพิวเตอร์

3.3 โปรแกรม Paint

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การอาชีพ

4.1 อาชีพที่ควรรู้จัก