ประถมศึกษา 4

หนังสือเรียนพื้นฐาน ศิลปะ ป.4

หนังสือเรียนพื้นฐาน ศิลปะ ป.4

หนังสือเรียนพื้นฐาน ศิลปะ ป.4

รหัสหนังสือ : 2344302130

จำนวน : 192 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 90 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในหนังสือเรียนเล่มนี้ ได้เน้นให้หนังสือมีความทันยุคทันสมัยและทันเหตุการณ์ในการเปลี่ยนแปลงตามหลักสูตร โดยเนื้อหาจะประกอบไปด้วย  3 หัวข้อดังนี้ หัวข้อทางทัศนศิลป์ แบ่งเป็น การสร้างสรรค์ศิลปะจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้ทักษะสร้างงานศิลปะ และสุนทรียะในการสร้างงานศิลปะและวัฒนธรรม หัวข้อดนตรี แบ่งเป็น เสียงจังหวะและโน็ตดนตรี วัฒนธรรมดนตรีในท้องถิ่นไทย ทักษะการฟังและการขับร้องเพลง หัวข้อนาฏศิลป์ แบ่งเป็น การรับรู้ทางนาฏศิลป์ และการแสดงพื้นเมืองในท้องถิ่นไทย


:: สารบัญ

ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างสรรค์ศิลปะจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1    ทัศนธาตุในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เส้น/สี/รูปร่าง-รูปทรง/พื้นผิว-บริเวณว่าง/น้ำหนัก/แสง-เงา)

1.2    การเขียนภาพจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การจัดภาพ/การระบายสีภาพ)

1.3    การเขียนภาพเรื่องราว จินตนาการ และเหตุการณ์ในท้องถิ่น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การประยุกต์ใช้ทักษะสร้างงานศิลปะ

2.1 การประยุกต์ทดลองสีและวัสดุ

2.2 เทคนิควิธีการทดลองฝึกทักษะด้วยสี

2.3 วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ

2.4 การประยุกต์สร้างงานศิลปะด้วยวัสดุต่างๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุนทรียะในการสร้างงานศิลปะและวัฒนธรรม

3.1 ศิลปะในการปั้น

3.2 ศิลปะในการแกะสลัก

3.3 ศิลปะในการพิมพ์ภาพ

3.4 ศิลปะในการวาดภาพวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น

ดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เสียงจังหวะและโน้ตดนตรี

4.1 การเคลื่อนไหวตามเสียงและจังหวะดนตรี

4.2 เครื่องเคาะจังหวะ

4.3 เรียนรู้โน้ตเพลง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัฒนธรรมดนตรีในท้องถิ่นไทย

5.1 การแสดงพื้นเมืองประกอบดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทักษะการฟังและการขับร้องเพลง

6.1 การฟังและการร้องเพลงไทยเดิม

6.2 การฟังและการร้องเพลงไทยสากล

6.3 การฟังและการร้องเพลงพระราชนิพนธ์

นาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การรับรู้ทางนาฏศิลป์

7.1 ท่าร่ายรำไทย

7.2 การแสดงท่าทางประกอบเพลง

7.3 ท่ารำ เต้น ในการแสดงประกอบเพลง

7.4 ภาษาท่าสากล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การแสดงพื้นเมืองในท้องถิ่นไทย

8.1 การแสดงพื้นเมืองอย่างมีคุณค่าตามแบบนาฏศิลป์ไทย