มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียนพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-6

หนังสือเรียนพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-6

หนังสือเรียนพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-6

รหัสหนังสือ : 2505108110

จำนวน : 152 หน้า

ผู้แต่ง :น้อย สุวรรณมณี

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 77 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่มที่ 1 ได้จัดทำขึ้นตามสาระการเรียนรู้แกนกลางและตัวชี้วัดช่วงชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะ และความสามารถครอบคลุมสาระต่างๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด

 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบสารสนเทศและการทำงานของคอมพิวเตอร์

1.1 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

1.2 องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

1.3 ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.4 คุณลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนโปรแกรมภาษา

3.1 การพัฒนาโปรแกรม

3.2 การเขียนโปรแกรม

3.3 การเขียนโปรแกรมเพื่อนำไปใช้งาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โครงงานคอมพิวเตอร์

4.1 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์