มัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียนพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1

หนังสือเรียนพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1

หนังสือเรียนพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1

รหัสหนังสือ : 2405110110

จำนวน : 196 หน้า

ผู้แต่ง :น้อย สุวรรณมณี และคณะ

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดทำขึ้นตามสาระการเรียนรู้แกนกลางและตัวชี้วัดช่วงชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะ และความสามารถครอบคลุมสาระต่างๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด

 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กระบวนการทำงาน

1.1ทักษะกระบวนการทำงาน

1.2 การทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.1 หลักการทำงานและบทบาทของคอมพิวเตอร์

2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การอาชีพ

3.1 แนวทางการเลือกอาชีพ