มัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียนพื้นฐาน สุขศึกษา ม.1

หนังสือเรียนพื้นฐาน สุขศึกษา ม.1

หนังสือเรียนพื้นฐาน สุขศึกษา ม.1

รหัสหนังสือ : 2414208150

จำนวน : 132 หน้า

ผู้แต่ง :สุจิตรา สุคนธทรัพย์ และคณะ

ราคาปก : 65 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 59 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในชุดหนังสือเรียนเล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้แกนกลาง เนื้อหาภายในหนังสือจะประกอบไปด้วย ธรรมชาติของเรา ชีวิตและครอบครัว การสร้างเสริมสุขภาพ และการดำรงสุขภาพ


:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธรรมชาติของเรา

1.1 ร่างกายของเรา

1.2 การเจริญเติบโตและพัฒนการของมนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว

2.1 การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ

3.1 อาหารกับสุขภาพ

3.2 สมรรถภาพทางกาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การดำรงสุขภาพ

4.1 การปฐมพยาบาล

4.2 สารเสพติด