มัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียนพื้นฐาน พลศึกษา ม.1

หนังสือเรียนพื้นฐาน พลศึกษา ม.1

หนังสือเรียนพื้นฐาน พลศึกษา ม.1

รหัสหนังสือ : 2414209110

จำนวน : 220 หน้า

ผู้แต่ง :ศุภฤกษ์ มั่นใจตน

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 90 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในชุดหนังสือเรียนเล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้แกนกลาง เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วย การเคลื่อนไหวร่างกาย การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา กระบี่กระบอง กีฬาเทเบิลเทนนิส การออกกำลังกาย และนันทนาการ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเคลื่อนไหวร่างากย

1.1 การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่

1.2 การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่

1.3 การเคลื่อนไหวร่างกายแบบประกอบอุปกรณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา

2.1 กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบี่กระบอง

3.1 ความรู้เกี่ยวกับกระบี่กระบอง

3.2 การฝึกทักษะกระบี่เบื้องต้น

3.3 การฝึกทักษะ

3.4 การฝึกทักษะการต่อสู้ของกระบี่กระบอง

3.5 การหัดตีท่าพลิกแพลง

3.6 การประเมิณและการยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกระบี่กระบอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กีฬาเทเบิลเทนนิส

4.1 ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิส

4.2 ทักษะพื้นฐานสำหรับการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส

4.3 การเล่นเทเบิลเทนนิส

4.4 กติกาการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส

4.5 การประเมิณและการยอมรับความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การออกกำลังกาย

5.1 การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมกายบริหาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 นันทนาการ

6.1 กิจกรรมนันทนาการ