มัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียนพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1

หนังสือเรียนพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1

หนังสือเรียนพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1

รหัสหนังสือ : 2418103110

จำนวน : 108 หน้า

ผู้แต่ง :ถวัลย์วงศ์ ไกรโรจนานันท์, โกสันต์ เทพสิทธิทรากรณ์

ราคาปก : 80 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 72 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มนี้ ได้จัดทำรายวิชาพื้นฐาน เนื้อหาเพิ่มเติม และพัฒนาหนังสือเรียน โดยได้ระบุสาระการเรียนรู้ไว้ชัดเจนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เนื้อหาที่เป็นรายวิชาพื้นฐาน ได้แก่ การทำงานของคอมพิวเตอร์ บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ลักษระสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การทำงานของคอมพิวเตอร์

1.1 ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

1.2 ความหมายของคอพิวเตอร์

1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

1.4 การทำงานของคอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

2.1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์

2.2 บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ

2.3 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1 จุดกำเนิดของเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.2 นิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.3 ลำดับการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.4 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.5 บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.6 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

4.1 นิยามของข้อมูลและสารสนเทศ

4.2 ส่วนประกอบของสารสนเทศ

4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล สารสนเทศ และความรู้

4.4 ชนิดของข้อมูล (Data Type)

4.5 การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ