มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียนพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4

หนังสือเรียนพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4

หนังสือเรียนพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4

รหัสหนังสือ : 2508104110

จำนวน : 100 หน้า

ผู้แต่ง :โกสันต์ เทพสิทธิทรากรณ์ และ อัจราวรรณ กัลยาณสิทธิ์

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 90 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนแม็ค รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มนี้ ได้รับมอบหนังสือเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศจากทางสมาคมครูเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและวิธีการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยเนื้อหาภายในหนังสือประกอบด้วย องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

1.1 ฮาร์ดแวร์

1.2 ประเภทและชนิดของฮาร์ดแวร์

1.3 ซอฟต์แวร์

1.4 ข้อมูล

1.5 บุคลากร

1.6 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

2.1 หน่วยรับเข้า

2.2 หน่วยประมวลผลกลาง

2.3 หน่วยความจำหลัก

2.4 หน่วยความจำรอง

2.5 หน่วยส่งออก

2.6 บัส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3.1 องค์ประกอบระบบสื่อสารข้อมูล

3.2 เกณฑ์วิธีหรือโพรโตคอล

3.3 วิธีถ่ายโอนข้อมูล

3.4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

4.1 power supply

4.2 แผงหลัก

4.3 อุปกรณ์ต่อพ่วง

4.4 หน่วยวัดความเร็วและความจุข้อมูล