มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-6

หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-6

หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-6

รหัสหนังสือ : 2505107110

จำนวน : 132 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 77 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนแม็ค รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่มที่ 2 ได้จัดทำขึ้นตามสาระการเรียนรู้แกนกลางและตัวชี้วัดช่วงชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดในสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และสามารถความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเนื้อหาจะประกอบไปด้วย เทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์และการนำเสนอผลงาน การสร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับชีวิตประจำวัน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยี

1.1 ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยี

1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น

1.3 ระบบเทคโนโลยี

1.4 การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการนำเสนองาน

2.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์

2.2 ภาพฉาย

2.3 การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและการนำเสนอผลงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี

3.1 วิธีการสร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้และวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี

3.2 กลไกและการควบคุมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

3.3 หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์

4.1 ความคิดสร้างสรรค์

4.2 นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

4.3 การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวิเคราะห์และการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับชีวิตประจำวัน

5.1 การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์

5.2 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน

5.3 เทคโนโลยีสะอาด