ประถมศึกษา 4

หนังสือเรียนพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4

หนังสือเรียนพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4

หนังสือเรียนพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4

รหัสหนังสือ : 2342310130

จำนวน : 248 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดาและคณะ

ราคาปก : 115 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 104 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ตรงตามตัวชี้วัดชั้นปีและสาระการเรียนรู้แกนกลาง โดยเนื้อหาหนังสือจะประกอบไปด้วย จำนวนนับที่มากกว่าแสน การบวกและการลบ เรขาคณิต การคูณ การหาร การบวก ลบ คูณ หารระคน การนำเสนอข้อมูล การวัด พื้นที่ เงิน เศษส่วน เวลา ทศนิยม 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

1.1 ทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 100,000

1.2 การอ่านและการเขียนจำนวนนับที่มากกว่า 100,000

1.3 การเขียนจำนวนในรูปกระจาย

1.4 ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

1.5 การเปรียบเทียบจำนวน

1.6 การเรียงลำดับจำนวน

1.7 แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวนฃ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกและการลบ

2.1 ทบทวนการบวก

2.2 การบวกจำนวนที่มีหลายหลักสองจำนวน

2.3 การบวกจำนวนสามจำนวน

2.4 ทบทวนการลบ

2.5 การลบจำนวนที่มีหลายหลัก

2.6 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต

3.1 ส่วนของระนาบ

3.2 จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสี

3.3 มุม

3.4 การเปรียบเทียบขนาดของมุม

3.5 มุมฉาก

3.6 มุมแหลมและป้าน

3.7 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

3.8 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

3.9 เส้นขนาน

3.10 ส่วนประกอบของรูปวงกลม

3.11 รูปที่มีแกนสมมาตร

3.12 การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิต

3.13 แบบรูปและความสัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคูณ

4.1 ทบทวนการคูณ

4.2 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มากกว่าสี่หลัก

4.3 การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสามหลัก

4.4 การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มากกว่าสามหลัก

4.5 การคูณจำนวนที่มีสามหลักกับจำนวนที่มีสามหลัก

4.6 การคูณจำนวนที่มีหลายหลัก

4.7 โจทย์ปัญหาการคูณ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การหาร

5.1 ทบทวนการหาร

5.2 การหารสั้น

5.3 การหารที่ตัวหารมีสองหลัก

5.4 การหารที่ตัวหารมีสามหลัก

5.5 โจทย์ปัญหาการหาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบวก ลบ คูณ หารระคน

6.1 การบวก ลบ คูณ หารระคน

6.2 โจทย์ปัญหา

6.3 การเฉลี่ย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การนำเสนอข้อมูล

7.1 การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

7.2 การอ่านแผนภูมิแท่ง

7.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล

7.4 การเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง

7.5 การอ่านตาราง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การวัด

8.1 การวัดความยาว

8.2 การชั่ง

8.3 การตวง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 พื้นที่

9.1 พื้นที่

9.2 การหาพื้นที่

9.3 การหาพื้นที่โดยประมาณ

9.4 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เงิน

10.1 ทบทวนเรื่องเงิน

10.2 โจทย์ปัญหา

10.3 บันทึกรายรับรายจ่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เศษส่วน

11.1 การแบ่งรูปเป็น 2 ส่วนเท่ากัน

11.2 การแบ่งรูปเป็น 3 ส่วนเท่ากัน

11.3 การแบ่งรูปเป็น 4 ส่วนเท่ากัน

11.4 เศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับ 1

11.5 เศษส่วนที่ตัวเศษมากกว่า 1 แต่น้อยกว่าตัวส่วน

11.6 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

11.7 การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

11.8 การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เวลา

12.1 การบอกเวลา

12.2 การอ่านและการบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรม

12.3 การอ่านตารางเวลา

12.4 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา

12.5 โจทย์ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ทศนิยม

13.1 ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

13.2 การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง