ประถมศึกษา 5

กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.5

กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.5

กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.5

รหัสหนังสือ : 1362308100

จำนวน : 164 หน้า

ผู้แต่ง :ชินภัทร ศิริไพบูลย์

ราคาปก : 105 บาท

ส่วนลด : 31 บาท

ราคาพิเศษ : 74 บาท

:: รายละเอียด

 หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.5 เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อใช้เป็นแบบฝึกหัดเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียน นักเรียนสามารถ
ฝึกทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้เพื่อฝึกทักษะในการทำข้อสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ
เก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ 
1. การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน
2. หลัก ค่าประจำหลัก และค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก
3. การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
4. การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับจำนวน
5. การประมาณ
6. การบวก การลบ การคูณ และการหาร
7. โจทย์ปัญหา
8. แบบรูปของจำนวน
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มุม
1. ชนิดของมุม
2. การวัดขนาดของมุม
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เส้นขนาน
1. เส้นขนาน
2. วิธีสร้างเส้นขนานให้ผ่านจุดที่กำหนดให้โดยใช้ไม้ฉาก
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล
2. แผนภูมิแท่ง
3. การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศษส่วน
1. ความหมายของเศษส่วน
2. เศษส่วนที่เท่ากัน
3. การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน
4. เศษส่วนอย่างต่ำ
5. เศษส่วนแท้ เศษเกิน และจำนวนคละ
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน
1. การบวกและการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน
2. การคูณเศษส่วน
3. การหารเศษส่วน
4. การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน
5. โจทย์ปัญหา
6. แบบรูปของเศษส่วน
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ทศนิยม
1. ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งและทศนิยมสองตำแหน่ง
2. หลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก
3. การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปกระจาย
4. การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง
5. ทศนิยมและเศษส่วน
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การบวก การลบ และการคูณทศนิยม
1. การบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง
2. การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งกับจำนวนนับ
3. การคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
4. การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยม
5. โจทย์ปัญหา
6. แบบรูปของทศนิยม
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 8
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บทประยุกต์
1. เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ
2. การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์
3. โจทย์ปัญหาร้อยละ การหากำไร ขาดทุน การลดราคา และการคำนวณราคาขาย
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 9
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 รูปสี่เหลี่ยม
1. ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม
2. การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
3. ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
4. พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 10
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 รูปสามเหลี่ยม
1. ชนิดของรูปสามเหลี่ยม
2. ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอด ด้านประกอบมุมยอด และความสูงของรูปสามเหลี่ยม
3. มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม
4. การสร้างรูปสามเหลี่ยม
5. ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม
6. พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
7. โจทย์ปัญหา
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 11
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 รูปวงกลม
1. ทบทวนส่วนต่างๆ ของรูปวงกลม
2. การสร้างรูปวงกลม
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 12
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1. รูปเรขาคณิตสามมิติ
2. ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
3. ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตร
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 13