ประถมศึกษา 4

กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.4

กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.4

กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.4

รหัสหนังสือ : 1342308100

จำนวน : 172 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 105 บาท

ส่วนลด : 31 บาท

ราคาพิเศษ : 74 บาท

:: รายละเอียด

- เพลินไปกับแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ

- มีแบบทดสอบพร้อมเฉลยละเอียด

- สอดคล้องตามสาระการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 2551

- สำหรับทบทวนบทเรียนและประเมิณผลด้วยตนเอง

 

 

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

 1. จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
 2. การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
 3. ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก
 4. การเปรียบเทียบจำนวน
 5. การเรียงลำดับจำนวน
 6. แบบรูปและความสัมพันธ์

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกและการลบ

 1. การบวกจำนวนที่มีหลายหลักสองจำนวน
 2. การบวกจำนวนสามจำนวน
 3. การลบจำนวนที่มีหลายหลัก
 4. โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต

 1. จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสี
 2. มุม
 3. รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 4. เส้นทแยงมุม
 5. เส้นขนาน
 6. ส่วนประกอบของรูปวงกลม
 7. รูปที่มีแกนสมมาตร
 8. แบบรูปและความสัมพันธ์

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคูณ

 1. การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มากกว่าสี่หลัก
 2. การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสามหลัก
 3. การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีมากกว่าสามหลัก
 4. การคูณจำนวนที่มีสามหลักกับจำนวนที่มีสามหลัก
 5. การคูณจำนวนที่มีหลายหลัก
 6. โจทย์ปัญหาการคูณ

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การหาร

 1. การหารสั้น
 2. การหารที่ตัวหารมีสองหลัก
 3. การหารที่ตัวหารมีสามหลัก
 4. โจทย์ปัญหาการหาร

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง

 1. การอ่านแผนภูมิรูปภาพ
 2. การเขียนแผนภูมิรูปภาพ
 3. การอ่านแผนภูมิแท่ง
 4. การเขียนแผนภูมิแท่ง
 5. การอ่านตาราง

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การวัด

 1. การวัดความยาว
 2. ความยาวรอบรูป
 3. การเลือกหน่วยวัดความยาวที่เหมาะสม
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดความยาว
 5. โจทย์ปัญหาการวัดความยาว
 6. การชั่ง
 7. เครื่องชั่งและการเลือกหน่วยการชั่งที่เหมาะสม
 8. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชั่ง
 9. โจทย์ปัญหาการชั่ง
 10. การตวงและการเลือกหน่วยการตวงที่เหมาะสม
 11. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง
 12. โจทย์ปัญหาการตวง

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 7

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พื้นที่

 1. การหาพื้นที่
 2. การหาพื้นที่โดยประมาณ
 3. พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 8

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เงิน

 1. การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน
 2. การเปรียบเทียบจำนวนเงิน
 3. การแลกเงิน
 4. โจทย์ปัญหา
 5. บันทึกรายรับ รายจ่าย

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 9

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เศษส่วน

 1. การแบ่งรูปเป็น 2 ส่วนเท่ากัน
 2. การแบ่งรูปเป็น 3 ส่วนเท่ากัน
 3. การแบ่งรูปเป็น 4 ส่วนเท่ากัน
 4. เศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 1 แต่น้อยกว่าตัวส่วน
 5. การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
 6. การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
 7. การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 10

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เวลา

 1. การบอกเวลา
 2. การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด
 3. การบอกระยะเวลา
 4. การอ่านและการบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรม
 5. การอ่านตารางเวลา
 6. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา
 7. โจทย์ปัญหา

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 11

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 ทศนิยม

 1. ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
 2. การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 12

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การบวก ลบ คูณ หารระคน

 1. การบวก ลบระคน
 2. โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน
 3. การคูณ หารระคน
 4. โจทย์ปัญหาการคูณ หารระคน
 5. การบวก ลบ คูณ หารระคน
 6. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน
 7. การเฉลี่ย

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 13