สาขาวิชา

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

รหัสหนังสือ : 3306357100

จำนวน : 276 หน้า

ผู้แต่ง :ไวพจน์ ศรีธัญ

ราคาปก : 150 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 135 บาท

:: รายละเอียด

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ไฟฟ้ากระแสสลับ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จำนวนเชิงซ้อนและเฟสเซอร์ไดอะแกรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พารามิเตอร์ของรูปคลื่นไซน์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วงจร RLC อนุกรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วงจร RLC ขนาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วงจร RLC ผสม หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 วงจรเรโซเนนซ์และวงจรฟิลเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กำลังไฟฟ้าและเพาเวอร์แฟกเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 1 และ 3 เฟส