มัธยมศึกษาปีที่ 2

เก็งข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.2

เก็งข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.2

เก็งข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.2

รหัสหนังสือ : 1422211100

จำนวน : 256 หน้า

ผู้แต่ง :จิตรกร รัตนพันธ์, ธันชนก แป้นทอง, และ รังสิกุล ศิริรังษี

ราคาปก : 130 บาท

ส่วนลด : 13 บาท

ราคาพิเศษ : 117 บาท

:: รายละเอียด

 หนังสือคู่มือ ชุดเก็งข้อสอบ ม.2 จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค รวมทั้ง
ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมตัวสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ล่วงหน้า ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาหารกับการดำรงชีวิต
- อาหารและสารอาหาร
- สารปนเปื้อนในอาหาร
- การรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบต่างๆ ของมนุษย์
- ระบบย่อยอาหาร
- ระบบหมุนเวียนเลือด
- ระบบหายใจ
- ระบบขับถ่าย
- ระบบประสาท
- พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์ต่อสิ่งเร้า
- ระบบสืบพันธุ์
- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์
- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
- สารเสพติดกับการป้องกัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบต่างๆ ของสัตว์
- ระบบย่อยอาหาร
- ระบบหมุนเวียนเลือด
- ระบบหายใจ
- ระบบขับถ่าย
- ระบบสืบพันธุ์
- การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เทคโนโลยีชีวภาพ
- การผสมเทียม
- การถ่ายฝากตัวอ่อน
- พันธุวิศวกรรม
- การโคลน
- ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ธาตุและสารประกอบ
- ธาตุ
- สารประกอบ
- ประโยชน์ของธาตุและสารประกอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การแยกสาร
- การกรอง
- การตกผลึก
- การกลั่นแบบธรรมดา
- การกลั่นแยกลำดับส่วน
- การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ
- การสกัดด้วยตัวทำละลาย
- การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟี
- การแยกสารโดยวิธีการอย่างง่าย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเรียนรู้ปฏิกิริยาเคมี
- ระบบกับการเปลี่ยนแปลง
- พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยา
- การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 แรงและแรงลัพธ์
- ความหมายของแรง
- แรงลัพธ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 แสงกับการมองเห็น
- ธรรมชาติของแสง
- การเกิดภาพจากกระจกและเลนส์
- ทัศนูปกรณ์
- แสงกับการมองเห็น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 โลกของเรา
- ส่วนประกอบของโลก
- ทรัพยากรหิน
- ทรัพยากรแร่
- ทรัพยากรดิน
- ทรัพยากรน้ำ