ประถมศึกษา 3

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ป.3

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ป.3

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ป.3

รหัสหนังสือ : 1331108100

จำนวน : 152 หน้า

ผู้แต่ง :เสาวภา อุทธา

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 28 บาท

ราคาพิเศษ : 67 บาท

:: รายละเอียด

 หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ป.3 เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อใช้เป็นแบบฝึกหัดเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียน นักเรียนสามารถ
ฝึกทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้เพื่อฝึกทักษะในการทำข้อสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ
เก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทบทวนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์

1. พยัญชนะ

2. สระ

3. วรรณยุกต์

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มาตราตัวสะกด

1. ตัวสะกดตรงมาตรา

2. ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สระเปลี่ยนรูป

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การผันวรรณยุกต์

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 คำที่มี ฑ ฤ ฤ ๅ

1. พยัญชนะ ฑ

2. คำที่มี ฤ ฤๅ

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 6  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 คำที่ใช้ บัน บรร รร (ร หัน)  

1. คำที่ใช้ บัน บรร  

2. คำที่ใช้ รร (ร หัน)  

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 คำที่ใช้ _ำ _ัม ใ_ ไ_ ไ_ย _ัย  

1. คำที่ใช้ _ำ _ัม  

2. คำที่ใช้ ใ_ ไ_ ไ_ย _ัย  

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 8  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 คำที่มีอักษรควบกล้ำ

 แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 9  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 คำที่มีอักษรนำ  

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 10  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ความหมายของคำคำพ้อง  

1. ความหมายของคำ

2. คำพ้อง

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 11 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 คำที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตคำที่มีตัวอักษรไม่ออกเสียง

1. คำที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต  

2. คำที่มีตัวอักษรไม่ออกเสียง  

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 12  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การใช้เครื่องหมายต่างๆ  

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 13

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์  

1. คำนาม

2. คำสรรพนาม  

3. คำกริยา  

4. คำวิเศษณ์  

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 14 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 ประโยคเพื่อการสื่อสาร การตั้งคำถามและการตอบคำถาม

1. ประโยคเพื่อการสื่อสาร

2. การตั้งคำถามและการตอบคำถาม

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 15

หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 การใช้ถ้อยคำสุภาพ การอวยพร

1. การใช้ถ้อยคำสุภาพ

2. การอวยพร

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 16

หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 คำคล้องจอง กลอนสี่

1. คำคล้องจอง

2. กลอนสี่

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 17 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 คำขวัญ สำนวน ภาษาถิ่น

1. คำขวัญ  

2. สำนวน  

3. ภาษาถิ่น  

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 18  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 การเขียนจดหมายลาป่วย ลากิจ  

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 19  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 20 การใช้พจนานุกรม  

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 20  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 21 การอ่านข้อมูลจากแผนที่  

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 21 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 22 การพูดและการเขียน

1. การเล่าเรื่องจากการฟังและการอ่าน

2. การพูดและการเขียนบรรยาย

3. การเขียนแสดงความรู้สึกนึกคิด  

4. การบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 22