มัธยมศึกษาปีที่ 6

GOAL ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6

GOAL ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6

GOAL ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6

รหัสหนังสือ : 1912403100

จำนวน : 404 หน้า

ผู้แต่ง :วราวุธ สุขมาก

ราคาปก : 195 บาท

ส่วนลด : 19 บาท

ราคาพิเศษ : 176 บาท

:: รายละเอียด

- เน้นเทคนิค เพื่อพิชิตโจทย์คำ􀂟ถามและสร้างความเข้าใจ พร้อมนำ􀂟ไปประยุกต์ใช้
- เหมาะสำ􀂟หรับเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค และปลายภาค
- เพิ่มทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบ O-NET

:: สารบัญ

บทที่ 1 ไฟฟ้าสถิต

- ปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้า

- กฎของคูลอมบ์

- สนามไฟฟ้า

- เส้นแรงไฟฟ้า

- ศักย์ไฟฟ้า

- ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า

- ตัวอย่างโจทย์ไฟฟ้าสถิต

แบบฝึกหัด

เฉลย

บทที่ 2 ไฟฟ้ากระแส

- กระแสไฟฟ้า

- กฎของโอห์ม

- ตัวต้านทานไฟฟ้า

- แรงเคลื่อนไฟฟ้า

- พลังงานไฟฟ้า

- กฎเคิร์ชฮอฟฟ์

- เครื่องมือวัดไฟฟ้า

- การคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

- ตัวอย่างโจทย์ไฟฟ้ากระแส

แบบฝึกหัด

เฉลย

บทที่ 3 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

- แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

- กระแสไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก

- แรงกระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็ก

- แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นที่ขนานกันและมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

- แรงกระทำต่อขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็ก

- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

- กระแสเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

- แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

- หม้อแปลงไฟฟ้า

- ไฟฟ้ากระแสสลับ

- ตัวอย่างโจทย์ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

แบบฝึกหัด

เฉลย

บทที่ 4 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

- ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์

- สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

- โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

- ตัวอย่างโจทย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

แบบฝึกหัด

เฉลย

บทที่ 5 ฟิสิกส์อะตอม

- การค้นพบอิเล็กตรอน

- แบบจำลองอะตอม

- สเปกตรัมของอะตอม

- ทฤษฎีอะตอมของโบร์

- ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค

- กลศาสตร์ควอนตัม

- ตัวอย่างโจทย์ฟิสิกส์อะตอม

แบบฝึกหัด

เฉลย

บทที่ 6 ฟิสิกส์นิวเคลียร์

- การค้นพบกัมมันตภาพรังสี

- การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส

- การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี

- ไอโซโทป

- เสถียรภาพของนิวเคลียส

- ปฏิกิริยานิวเคลียร์

- ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสี

- อันตรายจากรังสีและการป้องกัน

- ตัวอย่างโจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์

แบบฝึกหัด

เฉลย

แบบทดสอบชุดที่ 1

เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2

เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 2

แบบทดสอบชุดที่ 3

เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 3