มัธยมศึกษาปีที่ 2

เก็งข้อสอบสังคมศึกษา ม.2

เก็งข้อสอบสังคมศึกษา ม.2

เก็งข้อสอบสังคมศึกษา ม.2

รหัสหนังสือ : 1423105100

จำนวน : 276 หน้า

ผู้แต่ง :-

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

- ข้อสอบเข้มข้นกว่า 800 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด

- ข้อสอบตรงตามตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ และเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

- สร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค

- เตรียมความพร้อมสำหรับสอบ LAS และ O-NET ล่วงหน้า

- ทบทวนความรู้โดยการประเมิณผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้น

:: สารบัญ

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

- การเผยแผ่ศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

- ความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

- ความสำคัญของศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ และมรดกของชาติ

- ความสำคัญของศาสนากับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม

- พุทธประวัติ

- แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง

- โครงสร้างและสาระสังเขปของพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ

- ธรรมคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ4

- การพัฒนาจิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ

- สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ

- การปฏิบัติตนตามหลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

- การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆตามหลักศาสนา

- มรรยาทของศาสนิกชนที่ดี

- ศาสนพิธีและการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

- วันสำคัญทางศาสนา

- ความแตกต่างของศาสนพิธี พิธีกรรม สู่การยอมรับและความเข้าใจซึ่งกันและกัน

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

- การปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ

- การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย

- บทบาท ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม

- ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

- กระบวนการในการตรากฎหมาย

- ข้อมูล ข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคม

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

- ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม

- ปัจจัยที่มีอิทธิพลผลต่อการผลิตสินค้าและบริการ

- การผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- การคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค

- ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ

- การพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย

- การกระจายของทรัพยากรในโลกกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

- การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศ

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

- ความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

- ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

- ความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ

- พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย

- แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชีย

- พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีในด้านต่างๆ

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา

- ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

- เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

- ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา

- สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา

- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา

- ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและแอฟริกา

- ผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปและแอฟริกา

เฉลย

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์