ประถมศึกษา 3

กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.3

กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.3

กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.3

รหัสหนังสือ : 1333105100

จำนวน : 124 หน้า

ผู้แต่ง :พรทิพย์ มณีภาค

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 25 บาท

ราคาพิเศษ : 60 บาท

:: รายละเอียด

 หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.3 เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อใช้เป็นแบบฝึกหัดเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียน นักเรียนสามารถ
ฝึกทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้เพื่อฝึกทักษะในการทำข้อสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ
เก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค

:: สารบัญ

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
1. ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
2. พุทธประวัติ
3. พุทธสาวกและชาดกที่ควรรู้
4. ศาสนิกชนตัวอย่าง
5. พระไตรปิฎก
6. พระรัตนตรัย
7. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
8. วิถีชาวพุทธ
9. ศาสนพิธีต่างๆ
10. ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคลของศาสนาต่างๆ
แบบทดสอบสาระที่ 1
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
1. ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น
2. การดำเนินชีวิตในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย
3. วันหยุดราชการที่สำคัญ
4. บุคคลตัวอย่างในชุมชน
5. การมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย
แบบทดสอบสาระที่ 2
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
1. สินค้าและบริการในการดำรงชีวิต
2. การวางแผนการใช้จ่าย
3. ทรัพยากรกับการผลิตและการบริโภค
4. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
5. การแข่งขันทางการค้า
แบบทดสอบสาระที่ 3
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
1. การใช้ศักราชในชีวิตประจำวัน
2. เหตุการณ์สำคัญในโรงเรียนและชุมชน
3. การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน
4. ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมในชุมชน
5. บุคคลสำคัญของชาติไทย
แบบทดสอบสาระที่ 4
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
1. แผนที่ แผนผัง และภาพถ่าย
2. ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศทาง
3. ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน
4. สิ่งแวดล้อมในชุมชน
5. การพึ่งพาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในการดำรงชีวิต
6. การก่อมลพิษและผลของมลพิษ
แบบทดสอบสาระที่ 5