ประถมศึกษา 4

กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.4

กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.4

กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.4

รหัสหนังสือ : 1343105100

จำนวน : 144 หน้า

ผู้แต่ง :พรทิพย์ มณีภาค

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 28 บาท

ราคาพิเศษ : 67 บาท

:: รายละเอียด

- เพลินกับแบบฝึกหัดหลายรูปแบบ

- สอดคล้องตามสาระการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 2551

- แบบทดสอบพร้อมเฉลย

- ทบทวนบทเรียนและประเมิณผลด้วยตนเอง

:: สารบัญ

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
1. ความสำคัญของพระพุทธศาสนา 
2. พุทธประวัติ 
3. พุทธสาวก ชาดก และชาวพุทธตัวอย่าง 
4. พระรัตนตรัยและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
5. พุทธศาสนสุภาษิต 
6. การปฏิบัติแบบชาวพุทธ 
7. มารยาทชาวพุทธ 
8. ศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
9. ประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ 
แบบทดสอบสาระที่ 1 
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 
1. พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
2. การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 
3. สิทธิเด็ก 
4. ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
5. ความขัดแย้ง 
6. การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย 
แบบทดสอบสาระที่ 2 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
1. การเลือกซื้อสินค้าและบริการ 
2. สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค 
3. เศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิต 
4. ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน 
5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเงิน 
แบบทดสอบสาระที่ 3 
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 
1. ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ 
2. ยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ 
3. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
4. การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนประเทศไทย 
5. ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย 
แบบทดสอบสาระที่ 4 
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
1. การใช้แผนที่และภาพถ่ายเพื่อการเรียนรู้จังหวัด 
2. สภาพแวดล้อมทางกายภาพกับการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด 
แบบทดสอบสาระที่ 5