ประถมศึกษา 3

กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ป.3

กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ป.3

กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ป.3

รหัสหนังสือ : 1332206100

จำนวน : 120 หน้า

ผู้แต่ง :เพ็ญ เลียงจันทร์

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 25 บาท

ราคาพิเศษ : 60 บาท

:: รายละเอียด

- เพลินกับแบบฝึกหัดหลายรูปแบบ

- สอดคล้องตามสาระการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง 2551

- แบบทดสอบพร้อมเฉลย

- ทบทวนบทเรียนและประเมิณผลด้วยตนเอง

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตสัมพันธ์ 
1. ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม 
2. การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 
3. การจำแนกพืช 
4. การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 
5. การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 
6. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 น้ำและอากาศ 
1. น้ำกับสิ่งมีชีวิต 
2. ประโยชน์ของน้ำ 
3. สมบัติของน้ำ 
4. คุณภาพของน้ำ 
5. การอนุรักษ์น้ำ 
6. อากาศกับสิ่งมีชีวิต 
7. ประโยชน์ของอากาศ 
8. สมบัติของอากาศ 
9. การเคลื่อนที่ของอากาศ 
10. การดูแลรักษาอากาศ 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
1. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
2. ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วัสดุรอบตัว 
1. สมบัติของวัสดุ 
2. การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงและการเคลื่อนที่ 
1. แรงชนิดต่างๆ 
2. แรงดึงดูดของโลก 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ไฟฟ้าในบ้าน 
1. ไฟฟ้ากับชีวิต 
2. เครื่องใช้ไฟฟ้า 
3. พลังงานไฟฟ้า 
4. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ท้องฟ้า 
1. ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ 
2. ความสำคัญของดวงอาทิตย์ 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 7