มัธยมศึกษาปีที่ 3

เก็งข้อสอบสังคมศึกษา ม.3

เก็งข้อสอบสังคมศึกษา ม.3

เก็งข้อสอบสังคมศึกษา ม.3

รหัสหนังสือ : 1433103100

จำนวน : 208 หน้า

ผู้แต่ง :จตุพร ศิลาเดช

ราคาปก : 130 บาท

ส่วนลด : 39 บาท

ราคาพิเศษ : 91 บาท

:: รายละเอียด

- ข้อสอบเข้มข้นกว่า 800 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด

- ข้อสอบตรงตามตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ และเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

- สร้างความมั่นใจก่อนสอบเก็บคะแนนสอบกลางภาค และสอบปลายภาค

- เตรียมความพร้อมสำหรับสอบ O-NET ล่วงหน้า

- ทบทวนความรู้โดยการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้น

:: สารบัญ

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
- ความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก
- ศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ 
- แบบอย่างการดำเนินชีวิต ข้อคิดจากสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง 
- หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
- การพัฒนาตนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว 
- การพัฒนาจิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
- สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานัสสติ 
- วิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาต่างๆ 
- หน้าที่และบทบาทของสาวกและการปฏิบัติตนต่อสาวก 
- การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนา
- การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี 
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธีและพิธีกรรมได้ถูกต้อง 
- วันสำคัญทางศาสนาและการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง 
- การแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
- แนวทางการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ 
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 
- ความแตกต่างของการกระทำความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง 
- การปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน 
- การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม 
- ปัญหาความขัดแย้งในประเทศและแนวคิดในการลดความขัดแย้ง 
- การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก 
- ระบอบการปกครองแบบต่างๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน 
- การปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
- รัฐธรรมนูญกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 
- อุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและแนวทางแก้ไข 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
- กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ 
- การแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 
- บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ 
- นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 
- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
- ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด 
- ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางแก้ปัญหา
- สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ 
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 
- เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์กับวิธีการทางประวัติศาสตร์ 
- วิธีการทางประวัติศาสตร์กับการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่สนใจ 
- พัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลก 
- ความร่วมมือและความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20
- พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
- ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
- บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย 
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
- เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
- ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 
- สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
- ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 
- ผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ที่ส่งผลต่อประเทศไทย 
เฉลย
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์