มัธยมศึกษาปีที่ 5

เก็งข้อสอบภาษาไทย ม.5

เก็งข้อสอบภาษาไทย ม.5

เก็งข้อสอบภาษาไทย ม.5

รหัสหนังสือ : 1501112100

จำนวน : 308 หน้า

ผู้แต่ง :จุฑาฎา เทพวรรณ

ราคาปก : 160 บาท

ส่วนลด : 48 บาท

ราคาพิเศษ : 112 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ ชุดเก็งข้อสอบ ม.5 จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค รวมทั้ง ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมตัวสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) หนังสือคู่มือชุดนี้จำแนกตามรายวิชาหลัก ซึ่งมีทั้งหมด 7 เล่ม ดังนี้ 1. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบภาษาไทย ม.5 2. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบสังคมศึกษา ม.5 3. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.5 4. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.5 5. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบฟิสิกส์ ม.5 6. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบเคมี ม.5 7. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบชีววิทยา ม.5

:: สารบัญ

วัฒนธรรมและภาษา
กระบวนการพัฒนาการสื่อสาร
วรรณคดีวิจักษ์
เฉลย