ประถมศึกษา 6

กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.6

กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.6

กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.6

รหัสหนังสือ : 1372308100

จำนวน : 194 หน้า

ผู้แต่ง :วิภาวดี ธนามิตต์

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.6 เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อใช้เป็นแบบฝึกหัดเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียน นักเรียนสามารถ ฝึกทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้เพื่อฝึกทักษะในการทำข้อสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ เก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค หนังสือคู่มือชุดนี้จัดทำตามรายวิชาหลัก ซึ่งมีทั้งหมด 5 เล่ม ดังนี้ 1. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ป.6 2. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.6 3. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ป.6 4. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.6 5. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ป.6 การนำเสนอในแต่ละเล่มประกอบด้วยแบบฝึกหัดและแบบทดสอบตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปี พร้อมเฉลยแยกเล่ม ซึ่งนักเรียนสามารถฝึกทำเพื่อทบทวนบทเรียนด้วยตนเองจนเกิดความ เข้าใจ นอกจากนี้ ครูสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน ให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ เพื่อฝึกปฏิบัติและประเมินผลได้จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีได้อีกด้วย

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ตัวประกอบของจำนวนนับ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ และการหาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทศนิยม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เส้นขนาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สมการและการแก้สมการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ทิศและแผนผัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 รูปสี่เหลี่ยม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 รูปวงกลม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 บทประยุกต์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น