มัธยมศึกษาปีที่ 4

เก็งข้อสอบเคมี ม.4

เก็งข้อสอบเคมี ม.4

เก็งข้อสอบเคมี ม.4

รหัสหนังสือ : 1502501100

จำนวน : 0 หน้า

ผู้แต่ง :รศ. ดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์

ราคาปก : 160 บาท

ส่วนลด : 16 บาท

ราคาพิเศษ : 144 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ ชุดเก็งข้อสอบ ม.4 จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมตัวสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค รวมทั้งใช้เป็นคู่มือในการเตรียมตัวสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ล่วงหน้า ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หนังสือ คู่มือชุดนี้จำแนกตามรายวิชาหลัก ซึ่งมีทั้งหมด 7 เล่ม ดังนี้ 1. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบภาษาไทย ม.4 2. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบสังคมศึกษา ม.4 3. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.4 4. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.4 5. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบเคมี ม.4 4. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบฟิสิกส์ ม.4 5. หนังสือคู่มือ เก็งข้อสอบชีววิทยา ม.4

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พันธะเคมี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปริมาณสารสัมพันธ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
เฉลย