ประถมศึกษา 4

กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ป.4

กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ป.4

กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ป.4

รหัสหนังสือ : 1342206100

จำนวน : 133 หน้า

ผู้แต่ง :ประกิต อนุมาศ

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 28 บาท

ราคาพิเศษ : 67 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อใช้เป็นแบบฝึกหัดเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียน นักเรียน สามารถฝึกทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้เพื่อฝึกทักษะในการทำข้อสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ การสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค หนังสือคู่มือชุดนี้จัดทำตามรายวิชาหลัก ซึ่งมี ทั้งหมด 5 เล่ม ดังนี้ 1. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ป.4 2. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.4 3. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ป.4 4. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.4 5. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ป.4 การนำเสนอในแต่ละเล่มประกอบด้วยแบบฝึกหัดและแบบทดสอบตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปี พร้อมเฉลยแยกเล่ม ซึ่งนักเรียนสามารถฝึกทำเพื่อทบทวนบทเรียนด้วยตนเองจนเกิด ความเข้าใจ นอกจากนี้ ครูสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน ให้นักเรียนได้ทำ แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ เพื่อฝึกปฏิบัติและประเมินผลได้จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี ได้อีกด้วย

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบสุริยะและพลังงานแสง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเกิดดินและดินในท้องถิ่นของเรา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การดำรงชีวิตของพืช

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พฤติกรรมสัตว์กับการดำรงชีวิต