ประถมศึกษา 1

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ป.1

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ป.1

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ป.1

รหัสหนังสือ : 1311207100

จำนวน : 137 หน้า

ผู้แต่ง :ดาราวดี ชมศิริ

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 99 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ป.1 เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อใช้เป็นแบบฝึกหัดเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนเนื้อหาในหนังสือเรียน นักเรียนสามารถ ฝึกทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้เพื่อฝึกทักษะในการทำข้อสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ เก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค หนังสือคู่มือชุดนี้จัดทำตามรายวิชาหลัก ซึ่งมีทั้งหมด 5 เล่ม ดังนี้ 1. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ป.1 2. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะสังคมศึกษา ป.1 3. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ป.1 4. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.1 5. หนังสือคู่มือ กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ป.1 การนำเสนอในแต่ละเล่มประกอบด้วยแบบฝึกหัดและแบบทดสอบตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดชั้นปี พร้อมเฉลยแยกเล่ม ซึ่งนักเรียนสามารถฝึกทำเพื่อทบทวนบทเรียนด้วยตนเองจนเกิด ความเข้าใจ นอกจากนี้ ครูสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน ให้นักเรียนได้ทำ แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ เพื่อฝึกปฏิบัติและประเมินผลได้จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ชั้นปีได้อีกด้วย

:: สารบัญ

Unit 1 Let’s Know A-Z.  

Unit 2 Hello. / Goodbye.

Unit 3 Let’s Count 1-10.

Unit 4 A Cat and Cats

Unit 5 Tim and Goy

Unit 6 I am Kim.

Unit 7 This Is a Cat. / That Is a Dog.

Unit 8 My Body.

Unit 9 I Like Apples.

Unit 10 What Is That?