มัธยมศึกษาปีที่ 6

CORE รับตรงภาษาไทย

CORE รับตรงภาษาไทย

CORE รับตรงภาษาไทย

รหัสหนังสือ : 1921102100

จำนวน : 304 หน้า

ผู้แต่ง :จุฑาฎา เทพวรรณ และคณะ

ราคาปก : 170 บาท

ส่วนลด : 51 บาท

ราคาพิเศษ : 119 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ ชุด Core รับตรง จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะต้อง สอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบรับตรง ทั้งระบบรับตรงที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบและระบบ รับตรงที่ สทศ. เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ โดยผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing house) รวมทั้งการสอบ O-NET และ PAT ในระบบแอดมิสชั่นส์ (Admissions) อีกด้วย หนังสือคู่มือชุดนี้จำแนกตามรายวิชาสามัญที่ สทศ. เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ ซึ่งมีทั้งหมด 8 เล่ม ดังนี้ 1. หนังสือคู่มือ Core รับตรง ภาษาไทย 2. หนังสือคู่มือ Core รับตรง สังคมศึกษา 3. หนังสือคู่มือ Core รับตรง ภาษาอังกฤษ 4. หนังสือคู่มือ Core รับตรง คณิตศาสตร์ 5. หนังสือคู่มือ Core รับตรง เคมี เล่ม 1 6. หนังสือคู่มือ Core รับตรง เคมี เล่ม 2 7. หนังสือคู่มือ Core รับตรง ฟิสิกส์ 8. หนังสือคู่มือ Core รับตรง ชีววิทยา หนังสือคู่มือชุดนี้ แต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อหาโดยสรุปและข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด ซึ่ง นักเรียนสามารถฝึกทำข้อสอบในทุกเรื่องจนเกิดความเข้าใจได้ด้วยตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบจริง นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ทบทวนเนื้อหาในคำอธิบายของคำตอบจากเฉลยของข้อสอบ ซึ่งเป็นการสร้าง ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจและพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการสอบจริงได้ต่อไป

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การอ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การฟัง การดู และการพูด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักการใช้ภาษา